Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Výberové konania

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽ-A/KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V MODROM KAMENI

Mesto Modrý Kameň

Mariánske námestie č. 1, 992 01 Modrý Kameň

Tel.: 047/ 4911979 , primatorka@modrykamen.sk, ekonom@modrykamen.sk

Mesto Modrý Kameň v zastúpení Ing. Máriou Bednárovou, primátorkou mesta

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                           V Y H L A S U J E

V Ý B E R O V É   K O N A N I E
na obsadenie funkcie
RIADITEĽ-A/KY ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
V MODROM KAMENI

Požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača a iné kritériá a požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 •  najmenej 5 ročná prax v pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
 • znalosť práce s PC (internet, Excel, Word, PowerPoint a iné)
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov predkladaných do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja príslušnej základnej školy s materskou školou,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. (lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa riaditelia škôl zaraďujú do 8. alebo 9. platovej triedy v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe. K tarifnému platu sa priznáva riadiaci príplatok, možnosť osobného príplatku.

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo poštou najneskôr do 7. júna 2019 do 12,00 hod. na adresu:

Mesto Modrý Kameň

      Mariánske nám. 1

      992 01 Modrý Kameň.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

V Modrom Kameni, dňa 15.05.2019

Ing. Mária Bednárová
primátorka mesta


 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽ-A/KY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V MODROM KAMENI

Mesto Modrý Kameň

Mariánske námestie č. 1, 992 01 Modrý Kameň

Tel.: 047/ 4911979 , primatorka@modrykamen.sk, ekonom@modrykamen.sk

Mesto Modrý Kameň v zastúpení Ing. Máriou Bednárovou, primátorkou mesta

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

                                                           V Y H L A S U J E

V Ý B E R O V É   K O N A N I E
na obsadenie funkcie
RIADITEĽ-A/KY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 
V MODROM KAMENI

Požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača a iné kritériá a požiadavky:

 • Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 •  najmenej 5 ročná prax v pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • bezúhonnosť podľa § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
 • znalosť práce s PC (internet, Excel, Word, PowerPoint a iné),
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • osobnostné a morálne predpoklady,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov predkladaných do výberového konania:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaná koncepcia rozvoja príslušnej základnej umeleckej školy,
 • profesijný životopis,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. (lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane odmeňovania riaditeľov škôl je ustanovené zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa riaditelia škôl zaraďujú do 8. alebo 9. platovej triedy v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe. K tarifnému platu sa priznáva riadiaci príplatok, možnosť osobného príplatku.

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZUŠ - NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo poštou najneskôr do 7. júna 2019 do 12,00 hod. na adresu:

Mesto Modrý Kameň

      Mariánske nám. 1

      992 01 Modrý Kameň.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

V Modrom Kameni, dňa 15.05.2019

Ing. Mária Bednárová
primátorka mesta


 

VÝBEROVÉKONANIE OZNAM NA STIAHNUTIE

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
22%

 
 
 
21%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka