Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Predaj a prenájom majetku

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

Sp. č. 562/2019/RS01/                                               V Modrom Kameni, dňa 02.10.2019

 

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

 

zverejňuje

v  zmysle §9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

Oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:

Parcela zapísaná v k.ú a obce Modrý Kameň, obec Modrý Kameň, okres Veľký Krtíš, na LV č. 862, parcela registra C, par. č. 1225/115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 389 m2 vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

Kúpna cena: 3,32 eura / m2 čo je spolu 1 291,48 eur

 

Kupujúci:

p. Ing. Tomáš Lavička, bytom Jarmočná ulica 353/50, 99201 Modrý Kameň.

 

Odôvodnenie:

Odpredávaná parcela sa nachádza v susedstve parciel kupujúceho, zlepšuje prístup na jeho parcely, umožní ich sceliť a lepšie obhospodarovať.

Mesto Modrý Kameň odpredávanú parcelu nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom. Mesto nemá prístup na odpredávanú parcelu po vlastných pozemkoch čo znemožňuje plnohodnotné využívanie parcely.

Jediné možné využitie odpredávaného pozemku je jeho využitie vlastníkmi susedných pozemkov.

 

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

 

Vyvesené:02.10.2019

Zvesené:


 

Ponuka na odpredaj osobného vozidla Volvo S80

Ponuka na odpredaj osobného vozidla Volvo S80

Mesto Modrý Kameň v zmysle § 9a ods. 1c zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov p o n ú k a na odpredaj /priamym predajom/ osobné motorové vozidlo, ktoré je pre obec prebytočným majetkom na základe uznesenie mestského zastupiteľstva č. 82/2019  bod č. 6 z 9. mimoriadneho zasadnutia MsZ v Modrom Kameni konaného dňa 5.08.2019.

Druh vozidla: osobné vozidlo

Kategória: M1

Značka: Volvo

Obchodný názov: Volvo S80

Farba: čierna metalíza

Evidenčné číslo: VK020BG

Rok výroby: 2007

Vozidlo je v pojazdnom stave. Potrebná výmena akumulátora. Súčasťou ponuky je i sada zimných pneumatík na diskoch.

Cena zistená na základe prieskumu trhu jazdených vozidiel: 5 500 eur

Ponuky zasielajte písomne na adresu

MESTSKÝ ÚRAD MODRÝ KAMEŇ,

Mariánske nám. 1,

992 01  Modrý Kameň

alebo osobne do podateľne úradu v úradných hodinách.

Ponuku doručiť v zalepenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – ponuka na odpredaj vozidla“.

 

Doručenie ponúk: do 01.10.2019 do 13.00 hod. do podateľne úradu.

Obhliadku vozidla si môže záujemca dohodnúť osobne na Mestskom úrade Modrý Kameň  Ing. Juraj Rozkoš telefonicky na tel. č. 047/48 702 83, e-mail: technik@modrykamen.sk.

Podmienky priameho predaja:

1) Ponuka musí obsahovať:

a) identifikačné údaje záujemcu

b) ponúkanú kúpnu cenu, obec nie je platcom DPH

c) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2) Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené.

3) Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené.

4) Majetok obce bude odpredaný záujemcovi, ktorý ponúkne v porovnaní s ostatnými ponukami najvyššiu kúpnu cenu.

5) Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode 1), budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené.

6) Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho.

7) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce.

 

Výsledok odpredaja bude zverejnený na stránke mesta: www.modrykamen.sk

 

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

 

Ilustračný obrázok:

Volvo S80.jpg

 

 

 


 

Predaj a prenájom majetku

Sp. č 331/2019/RS01/ záznam č. 2353/2019 V Modrom Kameni, dňa 03.06.2019

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

zverejňuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň.

Predmet predaja:

Parcely zapísané v k.ú a obce Modrý Kameň, na LV č. 862, parcely registra C, par. č. 22/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2 a na nej stojaci rodinný dom súp. č. 81 na ulici Zámockej, par. č. 22/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, par. č. 22/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na sumu : 18 200,00 €

Kupujúci:

Svoje ponuky zasielajte na adresu: Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň, alebo elektronicky na adresu primatorka@modrykamen.sk

Odôvodnenie:

Odpredávané pozemky a rodinný dom sa nachádzajú na ulici Zámockej.

Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky a rodinný dom nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom.

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

Vyvesené: 03.06.2019

Zvesené:


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
20%

 
 
 
20%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka