Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Predaj a prenájom majetku

Predaj a prenájom majetku

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

 

zverejňuje

 

v  zmysle §9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:

Parcely zapísané v k.ú a obce Modrý Kameň, na LV č. 862, parcely registra C, par. č. 341/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 207 m2, par. č. 341/2 záhrady o výmere 337 m2, na par. č. 341/1 rodinný dom súp. č. 148 vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

 

Kúpna cena:.1..€/m²

 

Kupujúci:

Na základe predkupného práva vyplývajúceho z Nájomnej zmluvy číslo NZ.6/8/18

 

Odôvodnenie:

 

Odpredávané pozemky a rodinný dom sa nachádzajú na ulici Pod Hradom.

Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky a rodinný dom nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom. Jediné možné využitie odpredávaných pozemkov je ich využitie vlastníkmi susedných pozemkov.

 

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

Vyvesené:11.02.2019

 


 

Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň

                              

Zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

 

 

zverejňuje

 

v  zmysle § 9a) odst. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

 zámer odpredať nehnuteľný majetok formou priameho predaja

 

Predmet predaja:

 

Odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta v katastrálnom území Modrý Kameň vedených na liste vlastníctva č. 862 :

 

 • pozemok EKN p.č. 2464/26 o výmere 4 273m2, druh pozemku orná pôda
 • pozemok EKN p.č. 1633/31 o výmere 652m2, druh pozemku orná pôda

 

Kúpna cena:  najmenej cena vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovená znaleckým posudkom + cena znaleckého posudku

 

Ponuky môžu záujemcovia ponuky predkladať  na Mestskom úrade Modrý Kameň v úradných hodinách,  v termíne do 15.03.2017 do 10.00 hod.

 

 

V Modrom Kameni, dňa 16.02.2017

         

 

 

 

 

                Ing. Aladár Bariak

                   primátor mesta

 

 

Vyvesené: 17.02.2017

 Zvesené:

 


 

Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň

    

      Zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

 

 

zverejňuje

 

 

v  zmysle §9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

 

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku

 Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa

 

 

Predmet predaja:    Pozemky v podielovom spoluvlastníctve Mesta Modrý Kameň v podiele 150/6359 k celku nehnuteľnosti v katastrálnom území Modrý Kameň, evidovaných na:

 

 • liste vlastníctva č. 1283 v k. ú. Modry Kameň

Číslo parcely                 Druh pozemku                        Výmera

 

484

lesný pozemok

7314 m2

500

lesný pozemok

3585 m2

 

 

 • liste vlastníctva č. 1251 v k. ú. Modry Kameň

 

Číslo parcely

Druh pozemku

 

   Výmera

 

 

 

 

482

trvalé trávnaté plochy

 

1177 m2

 

483

trvalé trávnaté plochy

 

1704 m2

 

636

lesný pozemok

 

3 3196 m2

 

671

lesný pozemok

 

2 1968 m2

 

723

lesný pozemok

 

5535 m2

 

1621

lesný pozemok

 

1 1818 m2

 

1622

lesný pozemok

 

1319m2

 

1623

lesný pozemok

 

7 1840 m2

 

1624

lesný pozemok

 

1 7083 m2

 

1625

lesný pozemok

 

1 4074 m2

 

1626

lesný pozemok

 

5050 m2

 

1627

lesný pozemok

 

1 1106 m2

 

1628

lesný pozemok

 

5780 m2

 

1629

trvalé trávnaté plochy

 

17 3504 m2

 

1630

lesný pozemok

 

8 0242 m2

 

1631

lesný pozemok

 

47 9125 m2

 

1632

lesný pozemok

 

81 7115 m2

 

2456

trvalé trávnaté plochy

 

2295 m2

 

2471

ostatná plocha

 

9137 m2

 

2472

lesný pozemok

 

2 5532 m2

 

2473

lesný pozemok

 

26 8472 m2

 

2506

ostatná plocha

 

79 m2

 

2511

ostatná plocha

 

1 1229 m2

 

2512

lesný pozemok

 

1 6981 m2

 

2513

lesný pozemok

 

1 451 m2

 

2514

lesný pozemok

 

16 6514 m2

 

2579

ostatná plocha

 

58 m2

 

2582/1

ostatná plocha

 

147 m2

 

 

 •  

 

Kúpna cena:  Celková všeobecná hodnota podielu na uvedených pozemkoch vo výmere

                        5,3416 ha podľa znaleckého posudku je 17 230,00 €,  slovom sedemnásťtisíc

                        dvesto tridsať EUR .

 

 

Kupujúci:      Vlastníci podielov v Urbárskej spoločnosti p. s. Modrý Kameň

                       

   V Modrom Kameni, dňa  13.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

                Ing. Aladár Bariak

                   primátor mesta

 

Vyvesené: 14.10.2016

Zvesené:

 

 

 

 


 

Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň,zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

 

zverejňuje

 

v  zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:

 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Modrý Kameň vo vlastníctve mesta podľa osobitného zreteľa, vedeného na liste vlastníctva č. 862 :

 • časť pozemku E KN p. č. 3004 o výmere 327 m2.

 

Kúpna cena:       3,31 €/m2
Kupujúci:
            Peter Adam a manželka Ing. Monika Adamová, r. Sudrová,  Sklená
                            422/48,  Modrý Kameň

 

Odôvodnenie:                          

Odpredávaný pozemok o výmere 327 m2 sa nachádza na Sklenej  ulici, pred rodinným domom a pozemkami vo vlastníctve kupujúcich.

Kupujúci požiadali vlastníka pozemku Mesto Modrý Kameň o odpredaj pozemku z dôvodu využívania pozemku ako prístupovej cesty k rodinnému domu.

 

 

V Modrom Kameni, dňa 05.10.2016

         

 

 

 

 

                Ing. Aladár Bariak

                   primátor mesta

 

 

Vyvesené: 05.10.2016

Zvesené:


 

Mesto Modrý Kameň,Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň

                                  

Zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

 

 

zverejňuje

 

 

v  zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:

 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Modrý Kameň vo vlastníctve mesta podľa osobitného zreteľa, vedeného na liste vlastníctva č. 862 :

 • pozemok E KN p. č. 3005/4 o výmere cca 78 m2.

 

Kúpna cena:   schválená uznesením MsZ č.48/2016 zo dňa 30.06.2016 v sume 3,31 €/m2

Kupujúci: Mgr. Fulajtárová Zlatica a Fulajtár Stanislav,  Drienovská 33/58, Modrý Kameň

 

Odôvodnenie:                          

Odpredávaný pozemok o výmere cca 78 m2 sa nachádza na Drienovskej ulici, pred rodinným domom a pozemkami vo vlastníctve kupujúcich.

Kupujúci požiadali vlastníka pozemku mesto Modrý Kameň o odpredaj pozemku z dôvodu prístupu k rodinnému domu.

 

V Modrom Kameni, dňa 22.07.2016

         

 

 

 

 

                Ing. Aladár Bariak

                   primátor mesta

 

 

 

Vyvesené: 22.07.2016

Zvesené:

 


 

Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň

 

Zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

 

 

zverejňuje

 

 

v  zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:

 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Modrý Kameň vo vlastníctve mesta podľa osobitného zreteľa, vedeného na liste vlastníctva č. 862 :

 • časť pozemku p. č. 1-1483/2 o výmere cca 30 m2.

 

Kúpna cena:   schválená uznesením MsZ č.37/2016 zo dňa 26.04.2016 v sume 3,31 eur/m2

Kupujúci:       Imrich Gubric, Prše 719/6, Modrý Kameň

 

Odôvodnenie:                          

     Odpredávaný pozemok o výmere cca 30 m2 sa nachádza v časti Prše a nachádza sa pred rodinným domom a pozemkami vo vlastníctve kupujúceho.

     Kupujúci požiadali vlastníka pozemku mesto Modrý Kameň o odpredaj pozemku z dôvodu vybudovania vodovodnej prípojky a vodomernej šachty.

 

V Modrom Kameni, dňa 12.05.2016

         

 

 

 

 

                Ing. Aladár Bariak

                   primátor mesta

 

 

 

Vyvesené: 12.05.2016

 

Zvesené:


 

V Modrom Kameni, dňa 01.03.2016

 

 

Mesto Modrý Kameň zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

 

zverejňuje

 

v  zmysle § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

 

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Predmet predaja:

 

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Modrý Kameň vo vlastníctve mesta podľa osobitného zreteľa, vedeného na liste vlastníctva č. 862:

 • pozemok C KN p. č. 1243/51 o výmere 18 m2,  vedený ako zastavané plochy a nádvoria podľa vypracovaného geometrického plánu č. 40446751-4/2016 zo dňa 22.02.2016

 

Kúpna cena:   podľa znaleckého posudku

Kupujúci:       Róbert Kanát a manželka Michaela Kanátová

 

Odôvodnenie:                          

     Odpredávaný pozemok o šírke 1 m a dĺžke 18 m sa nachádza v časti bytovej zástavby na ul. Agátovej a nachádza sa pred rodinným domom a pozemkami vo vlastníctve kupujúcich.

     Kupujúci požiadali vlastníka pozemku mesto Modrý Kameň z dôvodu lepšieho zabezpečenia prístupu k rodinnému domu vo vlastníctve kupujúcich a stavby garáže pri rodinnom dome o odpredaj časti pozemku C KN p. č. 1243/2 o šírke 1 m.

 

 

         

                Ing. Aladár Bariak

                   primátor mesta

 

 


 


Mesto Modrý Kameň: zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

zverejňuje

v  zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta


oznámenie o zámere prenajať nebytové priestory

Predmet prenájmu:

1/ Nebytový priestor – časť na 1. nadzemnom podlaží /sála, pódium, kulisáreň, šatne/ spolu o výmere 416 m2, v budove Kultúrneho domu na Lipovom námestí v Modrom Kameni, súp. číslo 294 na pozemku C KN p.č. 487,  katastrálne územie Modrý Kameň.

2/  Nebytový priestor – časť na 2. nadzemnom podlaží /balkón, kuchynka/ spolu o výmere 130 m2, v budove Kultúrneho domu na Lipovom námestí v Modrom Kameni, súp. číslo 294, na pozemku C KN p.č. 487,  katastrálne územie Modrý Kameň.

Nebytové priestory sú vedené na LV č. 862 a sú vo vlastníctve Mesta Modrý Kameň v celosti.

Podrobnejšie informácie obdržíte počas úradných hodín :

Kontakt:  Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1,  992 01 Modrý Kameň
Jozef Knápek, technický pracovník MsÚ
Č. tel.:  047 4870283
E-mail: technik@modrykamen.sk


                                                                                       Ing. Aladár Bariak
                                                                                          primátor mesta
 

 

 

Vyvesené: 9. 10. 2013
Zvesené: 

 


 

 

Sp. č. 390/2013 E - 849              V Modrom Kameni, dňa 12.09.2013


Mesto Modrý Kameň zastúpené primátorom mesta – Ing. Aladárom Bariakom

zverejňuje


v  zmysle §9a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta


oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň z dôvodu osobitného zreteľa.

Predmet predaja:

Odpredaj časti pozemkov v katastrálnom území Modrý Kameň vo vlastníctve mesta vedené na liste vlastníctva č. 862:
- časť pozemkov C KN vedené ako zastavané plochy a nádvoria p.č. 523/8, p. č. 523/9, 523/10, 1151/2, 543/8, 523/4, 2196/3, 543/9  podľa osobitného zreteľa
Výmera po vzájomnej dohode mesta a kupujúcich bude upresnená geometrickým plánom so zameraním skutkového stavu

Kúpna cena:   0,20  €/m²

Kupujúci:       Na základe predkupného práva – vlastníci pozemkov a rodinných domov,  ktorých   pozemky majú spoločnú hranicu s odpredávanými pozemkami 
a prejavia o kúpu záujem                                          

Odôvodnenie:                         
Odpredávané pozemky sa nachádzajú medzi ul. Dolinskou a rodinnými domami vybudovanými v danej lokalite.


Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom. Jediné možné využitie odpredávaných pozemkov je ich využitie vlastníkmi susedných pozemkov, ktorí ich udržiavaním si skrášlia priestranstvo pred rodinnými domami.

 

 

                                                                                     Ing. Aladár Bariak
                                                                                      Primátor mesta

Vyvesené: 18.09.2013
Zvesené: 10.06.2015
 


 

 

Zámer

 

 na odpredaj časti pozemku E KN p. č. 356/1 z dôvodu osobitného zreteľa

 

 

Predmet predaja:

Odpredaj časti pozemku v katastrálnom území Modrý Kameň vo vlastníctve mesta podľa osobitného zreteľa, vedeného na liste vlastníctva č. 3011:

-časť pozemku E KN p. č. 356/1 o výmere 1565 m2,  vedený ako orná pôda,  predaj podielu 1/3 t.j. 521 m2

Kúpna cena:   574,36 €

Kupujúci:       Ján Barjak a manželka Elena Barjaková

Odôvodnenie:

                         

Odpredávaná časť pozemku sa nachádza v extraviláne mesta na konci bytovej zástavby na ul. Poľnej a susedí s rodinným domom a pozemkami vo vlastníctve kupujúcich.

Rodina Barjaková postavila v minulom období /v 80 rokoch/ pivnicu a besiedku  pri rodinnom dome a neúmyselne časť stavby umiestnili i na susedný pozemok, ktorý nikto nevyužíval veľa rokov. Jedná sa o pôdu na hranici intravilánu a  extravilánu, vedenú ako orná pôda.

Pri plánovanej realizácii projektu „Kanalizácia a vodovod pre mesto Modrý Kameň“ trasa kanalizácie vedie cez predávajúcu časť pozemku, ale i cez pozemky vo vlastníctve rodiny Barjakovej. Uvedené stavby však trasu neobmedzujú.

Rodina Barjaková súhlasila s umiestnením stavby kanalizácie na svojom i kupovanom pozemku a na umiestnenie stavby kanalizácie uzatvorila s mestom bezodplatnú nájomnú zmluvu.

    

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Aladár Bariak v.r.

                                                                                                   primátor mesta

 


 
 • Streda11-2graphic-icon
 • Štvrtok92graphic-icon
 • Piatok8-9graphic-icon

dnes je: 21.2.2019

meniny má: Eleonóra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka