Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Predaj a prenájom majetku

Obchodná verejná súťaž č. 01 /2019 na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň

Obchodná verejná súťaž č. 01 /2019

na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň

 

Mesto Modrý Kameň

Sídlo:  Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň

Zastúpené: Ing. Máriou Bednárovou, primátorkou

IČO: 00 319 457

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, Veľký Krtíš

Č. účtu: SK86 0200 0000 00277 2440 953

            ( ďalej len „ Mesto“)

v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka , v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok mesta, pozemky a rodinný dom na ulici Poľnej č. 529 v Meste Modrý Kameň.

 

Predmet súťaže:

            Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Modrý Kameň, pozemky zapísané na LV č. 862, k. ú. Modrý Kameň

 

CKN par. č. 22/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2

a na nej stojaci rodinný dom súp. č. 81 v celosti

CKN, par. č. 22/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 v celosti

CKN, par. č. 22/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v celosti

 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku v celosti, stanovená znaleckým posudkom číslo 12/2019, zo dňa 25.05.2019, vyhotoveným Ing. Arch. Danou Černíkovou predstavuje sumu 60 000,00 €.

 

Podmienky súťaže:

            Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy ( ďalej len  „kúpnej zmluvy“ ) môžu podávať len fyzické osoby, ktoré musia najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov

 

Minimálna kúpna cena za nehnuteľnosti:

CKN par. č. 22/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2 a na nej stojaci rodinný dom súp. č. 81 v celosti

CKN, par. č. 22/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2 v celosti

CKN, par. č. 22/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 v celosti, je stanovená vo výške 60 000,00 €

 

Finančná zábezpeka:

Záujemca v rámci obchodnej verejnej súťaže je povinný zložiť na bankový účet vyhlasovateľa súťaže sumu finančnej zábezpeky vo výške 3 000 eur. Víťazovi súťaže sa finančná zábezpeka započíta do kúpnej ceny. Zložená zábezpeka prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže v prípade, ak víťaz súťaže napriek predchádzajúcej výzve do 14 dní od doručenia tejto výzvy neuzavrie kúpnu zmluvu alebo neuhradí zvyšnú časť kúpnej ceny v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže v zmysle podmienok kúpnej zmluvy, najneskôr do 7 dní po podpise kúpnej zmluvy. Záujemcom, ktorí nebudú v obchodnej verejnej súťaži úspešní, bude zložená zábezpeka vrátená na účet do 7 dní odo dňa schválenia víťaza obchodnej verejnej súťaže Mestským zastupiteľstvom v Modrom Kameni.

 

Ostatné podmienky:

Záväzok kupujúceho podpísať kúpnu zmluvu najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia a uhradiť kúpnu cenu vrátane úhrady nákladov spojených s prevodom, t. j. správneho poplatku za podanie návrhu vklad, na účet Mesta najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami. Ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, bude sa mať zato, že obe zmluvné strany od tejto kúpnej zmluvy odstúpili a táto sa od počiatku ruší.

            Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa zrealizuje až po zaplatení celej kúpnej ceny a ostatných nákladov.

 

            Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do podateľne Mestského úradu v Modrom Kameni, Mariánske nám. 1, 99201 Modrý Kameň v termíne do 24.07.2019, do 12:00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„ Obchodná verejná  súťaž č. 01/2019 – predaj nehnuteľnosti - neotvárať „

            na adresu:

            Mestský úrad v Modrom Kameni, Mariánske nám. 1, 99201 Modrý Kameň,

 

            Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu v Modrom Kameni.

 

Písomný návrh musí obsahovať najmä:

presnú identifikáciu navrhovateľa: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, bankové spojenie – č. účtu IBAN

hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny

prehlásenie navrhovateľa v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

kontakt: telefón, mobil, email,

predmet obchodnej verejnej súťaže

návrh kúpnej ceny

Spôsob a lehotu zaplatenia kúpnej ceny tak, že celá kúpna cena bude zaplatená na účet vyhlasovateľa najneskôr do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami a to na základe fotokópie kúpnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami. Vyhlasovateľ najneskôr do 10 dní po pripísaní kúpnej ceny na svoj účet podá návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a originál kúpnej zmluvy odovzdá kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.

 

Vzor súťažného návrhu kúpnej zmluvy je prílohou súťažných podmienok. Účastník súťaže je povinný spracovať súťažný návrh v zmysle predloženého vzoru. Ustanovenia návrhu kúpnej zmluvy v priloženom vzore sú záväzné a nemenné. Účastník je povinný doplniť údaje uvedené vo vyššie uvedených podmienkach a návrh vlastnoručne podpísať.

Návrh kúpnej zmluvy musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku a predložený minimálne v dvoch vyhotoveniach, vlastnoručne podpísaných účastníkom súťaže.

Účastník je povinný predložiť čestné prehlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči Mestu Modrý Kameň a voči príslušnému daňovému úradu.

Predložený návrh nie je možné odvolať, meniť, dopĺňať a upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne súťaže, budú odmietnuté.

 

Kritéria pre posudzovanie súťažných návrhov:

            Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov bude najvyššia ponúknutá kúpna cena.

            Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže na to ustanovenou komisiou.

Schválenie vyhodnotenia súťaže a prevodu nehnuteľnosti podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Modrom Kameni.

            Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už zverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

            Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

            Záujemcovia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži.

 

Obhliadka majetku:

            Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore s p. Ing. Jurajom Rozkošom, MsÚ Modrý Kameň, technické oddelenie, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň, tel. č. 047/48 702 83,

email.: technik@modrykamen.sk

 

Pre záujemcov bude k dispozícii k nahliadnutiu znalecký posudok Náklady súvisiace s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži znášajú jej záujemcovia.

 

V Modrom Kameni dňa 02.07.2019

Ing. Mária Bednárová, v.r.

Primátorka mesta

Vyvesené:   dňa 02.07.2019

Zvesené:      dňa


 

Predaj a prenájom majetku

Sp. č 331/2019/RS01/ záznam č. 2353/2019 V Modrom Kameni, dňa 03.06.2019

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

zverejňuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň.

Predmet predaja:

Parcely zapísané v k.ú a obce Modrý Kameň, na LV č. 862, parcely registra C, par. č. 22/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 136 m2 a na nej stojaci rodinný dom súp. č. 81na ulici Zámockej, par. č. 22/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, par. č. 22/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2 vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na sumu : 18 200,00 €

Kupujúci:

Svoje ponuky zasielajte na adresu: Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň, alebo elektronicky na adresu primatorka@modrykamen.sk

Odôvodnenie:

Odpredávané pozemky a rodinný dom sa nachádzajú na ulici Zámockej.

Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky a rodinný dom nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom.

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

Vyvesené: 03.06.2019

Zvesené:


 

Predaj a prenájom majetku

Sp. č 331/2019/RS01/ záznam č. 2352/2019 V Modrom Kameni, dňa 03.06.2019

Mesto Modrý Kameň

Zastúpené primátorkou mesta – Ing. Máriou Bednárovou

zverejňuje

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modrý Kameň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta

oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku Mesta Modrý Kameň.

Predmet predaja:

Parcely zapísané v k.ú a obce Modrý Kameň, na LV č. 862, parcely registra C, parcely č. 1266/74 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 300 m2, parcely č. 1266/130 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 101 m2 a na nej stojaci rodinný dom – Ul. Poľná súpisné číslo 529 a parcelu č. 1266/73 orná pôda o výmere 193 m2, v celosti. vo vlastníctve mesta Modrý Kameň, Mariánske námestie 304/1, Modrý Kameň, PSČ 992 01 v celosti.

Kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na sumu : 60 000,00 €

Kupujúci:

Svoje ponuky zasielajte na adresu: Modrý Kameň, Mariánske námestie č.1, 992 01 Modrý Kameň, alebo elektronicky na adresu primatorka@modrykamen.sk

Odôvodnenie:

Odpredávané pozemky a rodinný dom sa nachádzajú na ulici Poľnej.

Mesto Modrý Kameň odpredávané pozemky a rodinný dom nevyužíva a nie je žiadna iná možnosť ich využitia mestom.

Ing. Mária Bednárová

Primátorka mesta

Vyvesené: 03.06.2019

Zvesené:


 

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
21%

 
 
 
21%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka