Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Oznamy

Aktuálne oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrinyVytlačiť
 

Stredoslovenská distribučná Vyrozumenie-1.jpg


 
 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERIVytlačiť
 

Opatrenia pre OU 01.jpgOpatrenia pre OU 02.jpgOpatrenia pre OU 03.jpg

Súbor na stiahnutie Leták pre OU.pdf Leták pre OU.pdf (485 kB)
Zoznam dezinfekč. prostriedkov Zoznam dezinfekč. prostriedkov.pdf Zoznam dezinfekč. prostriedkov.pdf (1 MB)

 
 

Dobrovoľná zbierka na pomoc rodine BlahovejVytlačiť
 

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Mesto Modrý Kameň v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku na pomoc rodine Blahovej

Usporiadateľ zbierky:

Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. č. 1, 992 01 Modrý Kameň, IČO: 00319457

Účel dobrovoľnej zbierky:

Finančná pomoc rodine Jozefa Blaha, trvalý pobyt: Zámocká 69/6, 992 01 Modrý Kameň

na obnovu požiarom zničeného rodinného domu dňa 7.1.2019

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. bezhotovostne zaslaním finančných prostriedkov na účet mesta Modrý Kameň číslo:

 

SK74 0200 0000 0035 9097 6057

variabilný symbol: 2019

 

  1. v hotovosti do pokladnice mesta s označením „Dobrovoľná zbierka“, umiestnenej na Mestskom úrade v Modrom Kameni počas úradných hodín.

 

Doba konania dobrovoľnej zbierky: 12.1.2019 – 30.4.2019

 

Vyúčtovanie zbierky, jej použitie a kontrola:

Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na stanovený účel dobrovoľnej zbierky. O priebehu a výsledkoch zbierky a o použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať primátorka mesta na Mestskom zastupiteľstve v Modrom Kameni, zverejnením týchto údajov na úradnej tabuli mesta, na webovej stránke mesta www.modrykamen.sk. Kontrolu výsledku zbierky a použitia finančných prostriedkov vykoná komisia financií, ekonomiky a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Modrom Kameni po ukončení doby konania dobrovoľnej zbierky.

 

V Modrom Kameni 11.01.2019                                       Ing. Mária Bednárová

                                                                                                 primátorka


 
 

Žiadosti o nájomné bytyVytlačiť
 

erb_mk.jpgMesto Modrý Kameň oznamuje záujemcov o nájomné byty, že v priebehu roka 2019 budú dokončené domy v radovej zástavbe s 12 bytovými jednotkami.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť a doručiť na mesto  nižšie uvedenú žiadosť. 

Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v mesiacoch február/apríl 2019.

Bude k dispozícii 12 bytov v nasledovnom zložení:

3 x 1-izbový byt o výmere 30,55 m2

3 x 2-izbový byt o výmere 38,83 m2

2 x 3-izbový byt o výmere 64,83 m2

4 x 3-izbový byt o výmere 64,38 m2

radova zastavba.jpg

 

 

FORMULÁR ŽIADOSTI NA STIAHNUTIE


 
 

Podávanie daňových priznaníVytlačiť
 

Daň z nehnuteľnosti

            Vážení občania, 31. január je posledným termínom, kedy môžete podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti , k dani za psa ak Vám vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,  sú povinní odovzdať správcovi dane –mestu  tí občania,  ktorí pozemok, stavbu či byt nadobudli v roku 2018 kúpou alebo dedením. Povinnosť predkladať daňové priznanie zákon ukladá aj tým, u ktorých došlo v roku 2018 v súvislosti s vlastnenou nehnuteľnosťou k nejakým zmenám, ktoré majú vplyv na vyrúbenie dane napr. stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie. Daňové priznanie treba podať aj v prípade zmeny druhu pozemku podľa zápisu v katastri nehnuteľností i v prípade zmeny účelu využívania stavby.

Rovnako povinnosť predkladať daňové priznanie zákon ukladá aj tým občanom, u ktorých došlo v roku 2018 k zániku daňovej povinnosti.

Podať daňové priznanie môžete osobne na mestskom úrade. Priniesť so sebou treba doklad o zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou napr.: stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie.

Daň za psa

            Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.  Daňová povinnosť vzniká prvým dňom  kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť vznik  ako aj zánik daňovej povinnosti do 30 dní správcovi dane, ktorým je Mesto Modrý Kameň.

Termín podania do  31.1.2019

Mesto Modrý Kameň, oznamuje občanom, že v zmysle  Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Modrý Kameň o miestnom poplatku za komunálny odpad   môžu požiadať o zníženie  poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Jedná sa o občanov, ktorí sa dlhodobo pracovne alebo z dôvodu návštevy školy zdržiavajú mimo mesta a majú uhradené záväzky voči mestu.

Termín predkladania žiadosti je do 31.1.2019.

 

 


 
 

74. výročie oslobodenia nášho mestaVytlačiť
 

Vážení občania, 

Dňa 6. januára si pripomíname 74. výročie oslobodenia nášho mesta, lebo ani Modrému Kameňu sa útrapy  II. svetovej vojny nevyhli. Keďže pamätníci, ktorí by nám tieto historické okamihy vedeli sprítomniť naživo, už vymreli, pripomeňme si priebeh oslobodzovania mesta Modrý Kameň úryvkami z knihy nášho rodáka Jána Feketeho „Modrý Kameň“, vydanej v roku 1990:

         „ V posledný decembrový deň roku 1944 oslobodila Sovietska armáda Dolné, Stredné a Horné Plachtince, Malé a Veľké Zlievce a Veľké Straciny. V prvých januárových dňoch roku 1945 sa sovietski a rumunskí vojaci priblížili prakticky na dostrel. Nemci stačili zorganizovať ofenzívu a útok odrazili. Po oslobodení Veľkých Zlieviec a Malého a Veľkého Krtíša (5. januára 1945) sa nemecké postavenia v Modrom Kameni dostali do klieští Sovietske a rumunské vojská mohli útočiť na obec z juhu i zo západu.

          Prvý útok na postavenie Nemcov v obci podnikli sovietski vojaci po spojení dvoch bojových prúdov v podvečer 5. januára, kedy bola oslobodená osada Ravne. V noci sa Nemci v Modrom Kameni ešte udržali. Pomáhali im železobetónové bunkre medzi Selcami a Modrým Kameňom, vybudované v tridsiatych rokoch ako záštita proti maďarskej iredente. No po porade s partizánskymi spojkami (Vanin a Tuček, Modrokamenčania, ktorí poznali terén) sovietske velenie zmenilo taktiku a na Modrý Kameň sa začalo útočiť z dvoch strán. Hlavný bojový prúd potom smeroval cez Prše, Dolinu, Polianky a Rimáň na Krákorov vrch a odtiaľ s výrazným bojových pokrikom „Urá!“, ktorý sa rozliehal ďaleko do obce, do centra Modrého Kameňa.

            Druhý prúd, útočiaci z juhu, sa cez Babku a Pole dostal do Sklenej a Školskej ulice, odtiaľ do podhradia v Ďuričke a na Kalvársky vrch. Sústredenému útoku Nemci nestačili vzdorovať a jarkami Očenášky sa premiestnili na Srňajku a do Drienovky. Večer 6. januára 1945 bol Modrý Kameň oslobodený. Zaslúžili sa o to vojaci 53. armády II. ukrajinského frontu vedenej generálporučíkom Managerovom a vojaci rumunskej armády. Tá (I. rumunská armáda) bojovala v operačnej zostave 53. sovietskej armády. Jej veliteľom bol zborový generál V. Atanasiu.“

            Pri oslobodzovaní Modrého Kameňa zahynulo 68 sovietskych a 106 rumunských vojakov a o život prišlo aj 5 obyvateľov obce.

Každá vojna je krutá, či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský život bolí. Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní nášho mesta. Uctime si nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny tichou spomienkou a aj touto formou pripomínajme nastupujúcej generácii tieto smutné udalosti, aby sa v našej spoločnosti už nikdy neprebudil duch fašizmu a neopakovala sa história.

                                                                                  Ing. Mária Bednárová 
                                                                                      primátorka mesta 

m.kamen-oslobodenie.jpg20190107_120126.jpg


 
 

Novoročné prianieVytlačiť
 

Milí spoluobčania,

Odbitím polnoci sme oslávili záver roku 2018 a privítali nový rok 2019. V kruhu svojich blízkych sme si popriali veľa zdravia, šťastia a mnoho ďalších želaní, ktoré by nám mal tento rok priniesť alebo splnenie ktorých v tomto roku očakávame. Každý z nás určite prehodnotil rok minulý, zaspomínal si na príjemné, ale aj smutné chvíle ktoré prežil a začal pomýšľať na obdobie, ktoré je pred nami. 

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale  pre naše mesto je začiatkom nových plánov, predsavzatí, vytýčenia si nových cieľov, ktoré by sme chceli naplniť počas nastávajúceho roka.

Dobrá pracovná atmosféra bude alfou a omegou úspechu rozvoja nášho milovaného mestečka v budúcom roku. Spolupráca  poslaneckého zboru so  zamestnancami mesta, ako i kolegiálnosť zamestnancov mestského úradu navzájom sú nutným predpokladom k zvládnutiu  náročných úloh, ktoré nás v tomto roku v meste čakajú. Verím, že dobrá pracovná klíma, ako aj dobrá komunikácia vedenia mesta s občanmi bude základom spoločného úspechu v rozbiehajúcom sa roku 2019.

Na záver mi dovoľte z celého srdca zaželať Vám v tomto novom roku pevné zdravie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov.

                                                                                                           Primátorka Mesta

                                                                                                         Ing. Mária Bednárová

FB_IMG_1546497840005.jpg


 
 

Komunálny odpad triedime aj počas sviatkovVytlačiť
 

ENVI-18670_Vianocne_plagaty_triedime.jpg


 
 

Gaštanové slávnosti 2018 Výsledky súťažíVytlačiť
 

Súťaž o najlepší gaštanový zákusok

1. miesto Matejkinová Oľga,  – Gaštanové rezy –  zákusok č. 4

2. miesto Babčanová Alžbeta – Gaštanová štrúdľa – zákusok č. 28

3.  miesto Slíž Emil - Ambra – Gaštanová guľka – zákusok č. 26

4. miesto Klub SZŤP – Gaštanové rezy – zákusok č. 1

 

Súťaž o najkrajší gaštanový zákusok

zákusok č. 12 – Hudecová Jana

 

Súťaž v odhade počtu gaštanov v nádobe

V nádobe bolo 291 gaštanov.

 

            1. najbližší odhad  292 ks  (+1)                                   Golianová Sonička, Lučenec

            2. najbližší odhad  290 ks  (- 1)                                   Konôpka Ľudovít, Zvolen

 


 
 

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej BystriciVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje vodičov že v toku 2018 bolo:

863 dopravných nehôd

13 usmrtených osôb

94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 12. augusta 2018 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým dopravným nehodám dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným akciám, zvýšenému počtu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou:

apelujeme na vodičov motorových vozidiel

Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!

Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!

Neriskujte zbytočne pri predchádzaní!

Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!

Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax!

Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.

 

Súbor na stiahnutie Upozornenie.docx Upozornenie.docx (37.8 kB)

 
 

Verejná kanalizácia - povinnosť pripojiť saVytlačiť
 

 

erb_mk.jpgMesto Modrý Kameň upozorňuje obyvateľov a podnikateľské subjekty na splnenie povinnosti ustanovenej zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 23 ods.2:

„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

Zároveň vyzývame obyvateľov a podnikateľské subjekty, ktoré ešte nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu, aby tak urobili najneskôr do 30. apríla 2018. Po uvedenom termíne bude splnenie tejto povinnosti skontrolované a v prípade nepripojenia bude postupovať v zmysle zákona.

 

 

 

                                                                          


 
 

Civilná ochrana - metodické usmerneniaVytlačiť
 

nalepkamedzinarodnyznakcivilnejochrany.jpgOkresný úrad Veľký Krtíš, Odbor krízového riadenia zasiela postupy - odporúčania pre občanov ako postupovať v rôznych prípadoch ohrozenia. 

Súbor na stiahnutie 1Povodne.docx 1Povodne.docx (39.4 kB)
Súbor na stiahnutie 2Požiar.docx 2Požiar.docx (39.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3Víchrica.docx 3Víchrica.docx (39.5 kB)
Súbor na stiahnutie 4NCHL.docx 4NCHL.docx (40.2 kB)
Súbor na stiahnutie 5NBL.docx 5NBL.docx (40 kB)
Súbor na stiahnutie 6NRL.docx 6NRL.docx (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie 7DNNL.docx 7DNNL.docx (39.2 kB)
Súbor na stiahnutie 9Zásielka.docx 9Zásielka.docx (39.1 kB)
Súbor na stiahnutie 10Streľba.docx 10Streľba.docx (39.1 kB)
Súbor na stiahnutie 11Zvery.docx 11Zvery.docx (39.4 kB)
Súbor na stiahnutie 12Zemetras.docx 12Zemetras.docx (41.7 kB)
Súbor na stiahnutie 13Sign.docx 13Sign.docx (40.2 kB)
Súbor na stiahnutie 14SEva.docx 14SEva.docx (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie 15EvaB.docx 15EvaB.docx (39.5 kB)
Súbor na stiahnutie 16PIO.docx 16PIO.docx (40.4 kB)

 
 

ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOVVytlačiť
 

201206050954210.recycle.jpgMesto Modrý Kameň, oznamuje obyvateľom, že zber použitých jedlých olejov realizuje pri vývoze separovaného odpadu. Jedinou podmienkou je, aby boli v plastových fľašiach.

Koncový spracovateľ prijíma len tekuté oleje a tuky, stuhnutú masť apod. prosím nevykladať!!!. To znamená pri vývoze triedeného odpadu stačí pri kuka nádobe alebo vreci s vyseparovaným odpadom priložiť aj oleje vo fľašiach.


 
 

Vývoz odpadových vôd zo žúmpVytlačiť
 

images.jpgOznamujeme obyvateľom mesta Modrý Kameň, že vývoz a likvidáciu žúmp z dôvodu nefunkčnosti fekálneho vozidla nevieme zabezpečiť vlastnými zamestnancami.

Vývoz žumpy do vyriešenia havarijného stavu pre občanov zabezpečí Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš, kde si obyvatelia môžu na vlastné náklady objednať vývoz a likvidáciu splaškov.

 

Podrobné informácie získate na tel. číslach:

+421 484327594             Zákaznícke centrum  V. Krtíš

+421 91584260839         Zákaznícke centrum  V. Krtíš

+421 484327953             p. Ladislav Zatyko

 


 
 

Web stránka o gaštanochVytlačiť
 


i_1856301.jpgWebová stránka venovaná gaštanom - články, recepty, predaj plodov gaštana jedlého. Kliknite na banner alebo navštívte www.gastany.sk


 
 

Napájanie sa na verejnú kanalizáciu a vodovodVytlačiť
 

images.jpgKanalizačné a vodovodné prípojky sú v zmysle stavebného zákona drobné stavby.

Ohlásenie drobných stavieb na stavebnom úrade /Mestský úrad v Modrom Kameni/ vybavuje p. Ján Greguš.

Úradné dni sú v pondelok a v stredu od 8:00 do 15:30 hod.

Postup:     

1/    Vyplniť tlačivo k ohláseniu drobnej stavby

       Tlačivo je dostupné u p. Greguša, alebo na webovej stránke mesta.

2/    Dať si vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu  oprávnenou osobou
       na prípojku.

       Mesto oslovilo projektantku Ing. Kláru Petényiovú, sídlo Veľký Krtíš, Banícka 10/16,

 č. tel. 0907 803 867. Predpokladaná cena je podľa vzájomnej dohody.

Jednoduchú projektovú dokumentáciu je možné si objednať aj u iných oprávnených osôb, napr. p. Peter Srník, č. t. 0905 272 980, ktorý zabezpečoval pri výstavbe stavebný dozor a má prístup k projektom stavby.

3/    Doložiť list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy nie staršie ako 3 mesiace, ktoré       
       vybavíte na Okresnom úrade, Katastrálny odbor vo Veľkom Krtíši /budova MsÚ V. Krtíš/,

        správny poplatok je vo výške 8 + 8 €.

4/  Uhradiť správny poplatok vo výške 10,- € na Mestskom úrade v Modrom Kameni za
     ohlásenie drobnej stavby.

5/   Na odvádzanie odpadových vôd a nový vodovod uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom   
      Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod Veľký Krtíš.

6/    Tlačivá k podaniu žiadosti - prihlášky o pripojenie na odvádzanie odpadových vôd a
       pokyny a informácie na ich vyplnenie sú k dispozícii na MsÚ v Modrom Kameni a 
       priamo na Zákazníckom centre StVPS a. s., v závode vo Veľkom Krtíši

POZOR !!!

Napojenie na kanalizáciu bude možné až po súhlase stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe a po uzatvorení zmluvy so StVPS a.s.

Napojenie na kanalizáciu je nutné zrealizovať do 31.8.2016

V prípade akéhokoľvek dotazu informácie poskytne MsÚ Modrý Kameň, technický úsek, č. tel.     0911 870 283,    047/4870283


 
 
  • Utorok-1-8graphic-icon
  • Streda-2-4graphic-icon
  • Štvrtok3-4graphic-icon

dnes je: 22.1.2019

meniny má: Zora

webygroup
ÚvodÚvodná stránka