Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Oznamy

Aktuálne oznamy

FARSKÉ OZNAMYVytlačiť
 

25. 5. Veľkonočná nedeľa.jpg

Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej duchovno-pastoračnej situácie.

S prianím všetkého dobrého od Pána v modlitbách zostáva váš duchovný otec  Jozef


 
 

Zápisnica z odovzdania Zbierky a poďakovanie rodiny BlahovejVytlačiť
 

Zápisnica z odovzdania Zbierky na pomoc rodine Blahovej

zo dňa 7. mája 2019

Komisia konštatuje, že na Zbierku na pomoc rodine Blahovej bolo zaslaných bezhotovostne 4.658,00 Eur, v hotovosti 756,00 Eur.

Celková suma zbierky je 5.414,00 Eur.

 

V hotovosti bolo dňa 7.5.2019 odovzdaných 756,00 Eur.


Bezhotovostne bolo poukázaných 3.850,00 Eur dňa 12.2.2019,

suma 808,00 Eur bola poukázaná 7.5.2019 zadaním prevodného príkazu.

 

Zúčastnený svojími podpismi potvrdzujú skutočnosti uvedené v tejto zápisnici.

 

Prítomní:

Jozef Blaho, príjemca zbierky                       ...........................................

Mgr. Zuzana Blahová, príjemca zbierky        ...........................................

 

Za komisiu financií a majetku mesta:

 

Ing. Miroslava Lavičková                             ............................................

Ing. Dušan Leitner                                       ............................................

__________________________________________________________________________

 

Finančný výťažok z dobrovoľnej zbierky určenej

na obnovu nášho požiarom zničeného rodinného domu

5.414 €

ĎAKUJEME všetkým Vám, ktorí ste nám aj takýmto spôsobom pomohli.

S úctou Jozef, Zuzana, Samko a Zuzka Blahovci.

 


 
 

Pozvánka na Bzovícku desiatkuVytlačiť
 

plagát BZ 10.jpg


 
 

Prejdite na e-kasu terazVytlačiť
 

Finančná správa

Tlačová správa

Prejdite na eKasu teraz!

BRATISLAVA, 26.04.2019: Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. V systéme eKasa je momentálne aktívnych približne 62 000 pokladníc zo 175 000 aktívnych registračných pokladníc. Aktuálne eviduje finančná správa približne 14 000 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient.

Aj naďalej platí výzva finančnej správy, aby si podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu „VRP“. Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať elektronicky na finančnú správu. Finančná správa eviduje zatiaľ (k 26.4.) 13 884 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice, z toho 10 362 pre pridelenie kódu eKasa klient - ORP a 3 522 pre pridelenie kódu eKasa klient - VRP.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Podnikatelia by mali spolupracovať len s certifikovanými dodávateľmi. Finančná správa odporúča, aby ich kontaktovali čo najskôr

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Prejdite na e-kasu teraz.jpg


 
 

Informácia o vyhlásení Výzvy č. 1 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRAD pre služby stravovacie a služby ubytovacie.Vytlačiť
 

Informácia o vyhlásení Výzvy č. 1 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a služby ubytovacie.

Dňom 01.05.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis, z. p. o. prvú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD" pre služby stravovacie a pre služby ubytovacie. Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke  www.produktnovohrad.sk.

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 04.06.2019.

 O značku sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú ubytovacie a/alebo stravovacie služby vrátane ubytovania na súkromí a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy).

 Služby musia byť jedinečné alebo tradičné vo vzťahu k danému regiónu:

·         Služby súvisiace s poskytovaním jedla, nápojov,

·         Služby súvisiace s poskytovaním ubytovania.

 

Podpísané žiadosti  o pridelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.

Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť aj text „Výzva č.1 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky pre služby stravovacie a služby ubytovacie "Regionálny produkt NOVOHRAD“.

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 10.06.2019 do 14.06.2019. Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok

Prílohou mailu je výzva a zoznam certifikovaných výrobcov, ktorí sa zapojili do výzvy o udelenie regionálnej značky v marci 2019 a získali certifikát  „Regionálny produkt Novohrad“ (v tabuľke v poradí od čísla 25 – podrobnejšie informácie budú postupne zverejňované na webstránke www.produktnovohrad.sk).

Kontakt:

Centrum podpory regionálneho rozvoja

okresu Veľký Krtíš, n.o.

Nám. A. H. Škultétyho 1

990 01  Veľký Krtíš

Kontakt: +421 915 589 995 (riaditeľka)

             +421 915 244 275 (odb. referentka)

             +421 915 219 752 (odb. referentka2)

             +421 915 228 280 (asistentka)

             e-mail: cprrvk@gmail.com


 
 

Chráňme lesyVytlačiť
 

chráňme lesy.jpg

Cháňme lesy.jpg


 
 

Harmonogram workshopov k podávaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vytlačiť
 

Harmonogram workshopov k podávaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

mas.jpg

Miesto Žladatelia z obcí Termĺn
 Bzovík Bzovik, Čekovce, Doiné Mladonice, Uňatin, Horný Badín, Dolný Badín, Selce, Čabradský Vrbovok, Drienovo, Jalšovík, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Trpín 24.4.2019 16:00
Modrý Kameň Modrý Kameň, Horné Plachtince, Stredné Plachtince, Dolné Plachtince, Pribelce 26.4.2019 16:00
Senohrad Senohrad, Horné Mladonice, Lackov, Litava, Cerovo, Sucháň, Dačov Lom 29.4.2019 16:00
Bzovik  dodatočný termín pre všetkých  3.5.2019 16:00

 

V Bzovĺku, dŕia 8.4.2019


Boris Sedmák predseda
 


 
 

Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebuVytlačiť
 

Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

           Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu.

           Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre domácu spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Na základe tohto rozhodnutia  musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra všetky chovy ošípaných bez rozdielu počtu.

          Nemožnosť vykonávať domáce zabíjačky fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami – toto obmedzenie platí pre chovateľov zvierat vo všeobecnosti, nielen pre druh ošípané. V usmerňovacom dokumente Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre ochranu zdravia spotrebiteľa z 21. decembra 2005 o zavedení určitých ustanovení Nariadenia (ES) č. 853/2004 o hygiene potravín živočíšneho pôvodu je domáca zabíjačka „zabíjanie na súkromnú domácu spotrebu“ definovaná ako činnosť, ktorú vykonáva fyzická osoba, nie podnikateľ, ktorá sa nemôže považovať za prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Mäso získané z takéhoto zabitia sa neuvedie na trh. 

          Vzhľadom k veľkému množstvu doposiaľ neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad cca 4500 chovov), v dôsledku vysokého finančného, časového a personálneho zaťaženia orgánov veterinárnej správy, ŠVPS SR pristupuje k zjednodušenému postupu pri registrácii týchto chovov nasledovným spôsobom:

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v CEHZ) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú 1 ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

A) registrácia

- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.

- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 – miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

 Pri tejto registrácii RVPS nevykonáva fyzickú kontrolu na mieste, nepotvrdzuje tlačivo na registráciu, nevypisuje súradnice!

Takto zaregistrovaný chov nevstupuje do analýzy rizík v CEHZ na kontrolu identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat.

 Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu a z tohto dôvodu  pri registrácii chovu v CEHZ ani nebude vygenerovaný 5 – miestny kód chovu ošípaných (číslo, ktorým sa označujú zvieratá narodené v chove).

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

 B) ďalší nákup

- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2)

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu, ktoré bolo kupujúcemu pridelené z CEHZ (napr. D12345)

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)

2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) - časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS (ak ho už má z CEHZ pridelené).

Vzhľadom k tomu, že od 1.11.2018 bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou. CEHZ  nespracuje udalosť hlásenú kódom 63 – predaj neregistrovanému chovateľovi. Preto aj hlásenia zmien v počte ošípaných zaslané do CEHZ za mesiac december 2018, v ktorom bol uvedený kód 63 - predaj neregistrovanému chovateľovi CEHZ nespracovala a zaslala chovateľovi chybník.

S pozdravom          

                                                                                            Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

                                                                                                      ústredný riaditeľ


 
 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCH V POPULÁCII DIVIAČEJ ZVERIVytlačiť
 

Opatrenia pre OU 01.jpgOpatrenia pre OU 02.jpgOpatrenia pre OU 03.jpg

Súbor na stiahnutie Leták pre OU.pdf Leták pre OU.pdf (485 kB)
Zoznam dezinfekč. prostriedkov Zoznam dezinfekč. prostriedkov.pdf Zoznam dezinfekč. prostriedkov.pdf (1 MB)

 
 

Žiadosti o nájomné bytyVytlačiť
 

erb_mk.jpgMesto Modrý Kameň oznamuje záujemcov o nájomné byty, že v priebehu roka 2019 budú dokončené domy v radovej zástavbe s 12 bytovými jednotkami.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť a doručiť na mesto  nižšie uvedenú žiadosť. 

Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v mesiacoch február/apríl 2019.

Bude k dispozícii 12 bytov v nasledovnom zložení:

3 x 1-izbový byt o výmere 30,55 m2

3 x 2-izbový byt o výmere 38,83 m2

2 x 3-izbový byt o výmere 64,83 m2

4 x 3-izbový byt o výmere 64,38 m2

radova zastavba.jpg

 

 

FORMULÁR ŽIADOSTI NA STIAHNUTIE


 
 

74. výročie oslobodenia nášho mestaVytlačiť
 

Vážení občania, 

Dňa 6. januára si pripomíname 74. výročie oslobodenia nášho mesta, lebo ani Modrému Kameňu sa útrapy  II. svetovej vojny nevyhli. Keďže pamätníci, ktorí by nám tieto historické okamihy vedeli sprítomniť naživo, už vymreli, pripomeňme si priebeh oslobodzovania mesta Modrý Kameň úryvkami z knihy nášho rodáka Jána Feketeho „Modrý Kameň“, vydanej v roku 1990:

         „ V posledný decembrový deň roku 1944 oslobodila Sovietska armáda Dolné, Stredné a Horné Plachtince, Malé a Veľké Zlievce a Veľké Straciny. V prvých januárových dňoch roku 1945 sa sovietski a rumunskí vojaci priblížili prakticky na dostrel. Nemci stačili zorganizovať ofenzívu a útok odrazili. Po oslobodení Veľkých Zlieviec a Malého a Veľkého Krtíša (5. januára 1945) sa nemecké postavenia v Modrom Kameni dostali do klieští Sovietske a rumunské vojská mohli útočiť na obec z juhu i zo západu.

          Prvý útok na postavenie Nemcov v obci podnikli sovietski vojaci po spojení dvoch bojových prúdov v podvečer 5. januára, kedy bola oslobodená osada Ravne. V noci sa Nemci v Modrom Kameni ešte udržali. Pomáhali im železobetónové bunkre medzi Selcami a Modrým Kameňom, vybudované v tridsiatych rokoch ako záštita proti maďarskej iredente. No po porade s partizánskymi spojkami (Vanin a Tuček, Modrokamenčania, ktorí poznali terén) sovietske velenie zmenilo taktiku a na Modrý Kameň sa začalo útočiť z dvoch strán. Hlavný bojový prúd potom smeroval cez Prše, Dolinu, Polianky a Rimáň na Krákorov vrch a odtiaľ s výrazným bojových pokrikom „Urá!“, ktorý sa rozliehal ďaleko do obce, do centra Modrého Kameňa.

            Druhý prúd, útočiaci z juhu, sa cez Babku a Pole dostal do Sklenej a Školskej ulice, odtiaľ do podhradia v Ďuričke a na Kalvársky vrch. Sústredenému útoku Nemci nestačili vzdorovať a jarkami Očenášky sa premiestnili na Srňajku a do Drienovky. Večer 6. januára 1945 bol Modrý Kameň oslobodený. Zaslúžili sa o to vojaci 53. armády II. ukrajinského frontu vedenej generálporučíkom Managerovom a vojaci rumunskej armády. Tá (I. rumunská armáda) bojovala v operačnej zostave 53. sovietskej armády. Jej veliteľom bol zborový generál V. Atanasiu.“

            Pri oslobodzovaní Modrého Kameňa zahynulo 68 sovietskych a 106 rumunských vojakov a o život prišlo aj 5 obyvateľov obce.

Každá vojna je krutá, či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský život bolí. Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní nášho mesta. Uctime si nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny tichou spomienkou a aj touto formou pripomínajme nastupujúcej generácii tieto smutné udalosti, aby sa v našej spoločnosti už nikdy neprebudil duch fašizmu a neopakovala sa história.

                                                                                  Ing. Mária Bednárová 
                                                                                      primátorka mesta 

m.kamen-oslobodenie.jpg20190107_120126.jpg


 
 

Komunálny odpad triedime aj počas sviatkovVytlačiť
 

ENVI-18670_Vianocne_plagaty_triedime.jpg


 
 

Gaštanové slávnosti 2018 Výsledky súťažíVytlačiť
 

Súťaž o najlepší gaštanový zákusok

1. miesto Matejkinová Oľga,  – Gaštanové rezy –  zákusok č. 4

2. miesto Babčanová Alžbeta – Gaštanová štrúdľa – zákusok č. 28

3.  miesto Slíž Emil - Ambra – Gaštanová guľka – zákusok č. 26

4. miesto Klub SZŤP – Gaštanové rezy – zákusok č. 1

 

Súťaž o najkrajší gaštanový zákusok

zákusok č. 12 – Hudecová Jana

 

Súťaž v odhade počtu gaštanov v nádobe

V nádobe bolo 291 gaštanov.

 

            1. najbližší odhad  292 ks  (+1)                                   Golianová Sonička, Lučenec

            2. najbližší odhad  290 ks  (- 1)                                   Konôpka Ľudovít, Zvolen

 


 
 

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej BystriciVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje vodičov že v toku 2018 bolo:

863 dopravných nehôd

13 usmrtených osôb

94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 12. augusta 2018 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým dopravným nehodám dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným akciám, zvýšenému počtu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou:

apelujeme na vodičov motorových vozidiel

Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!

Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!

Neriskujte zbytočne pri predchádzaní!

Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!

Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax!

Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.

 

Súbor na stiahnutie Upozornenie.docx Upozornenie.docx (37.8 kB)

 
 

Verejná kanalizácia - povinnosť pripojiť saVytlačiť
 

 

erb_mk.jpgMesto Modrý Kameň upozorňuje obyvateľov a podnikateľské subjekty na splnenie povinnosti ustanovenej zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 23 ods.2:

„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

Zároveň vyzývame obyvateľov a podnikateľské subjekty, ktoré ešte nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu, aby tak urobili najneskôr do 30. apríla 2018. Po uvedenom termíne bude splnenie tejto povinnosti skontrolované a v prípade nepripojenia bude postupovať v zmysle zákona.

 

 

 

                                                                          


 
 

Civilná ochrana - metodické usmerneniaVytlačiť
 

nalepkamedzinarodnyznakcivilnejochrany.jpgOkresný úrad Veľký Krtíš, Odbor krízového riadenia zasiela postupy - odporúčania pre občanov ako postupovať v rôznych prípadoch ohrozenia. 

Súbor na stiahnutie 1Povodne.docx 1Povodne.docx (39.4 kB)
Súbor na stiahnutie 2Požiar.docx 2Požiar.docx (39.3 kB)
Súbor na stiahnutie 3Víchrica.docx 3Víchrica.docx (39.5 kB)
Súbor na stiahnutie 4NCHL.docx 4NCHL.docx (40.2 kB)
Súbor na stiahnutie 5NBL.docx 5NBL.docx (40 kB)
Súbor na stiahnutie 6NRL.docx 6NRL.docx (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie 7DNNL.docx 7DNNL.docx (39.2 kB)
Súbor na stiahnutie 9Zásielka.docx 9Zásielka.docx (39.1 kB)
Súbor na stiahnutie 10Streľba.docx 10Streľba.docx (39.1 kB)
Súbor na stiahnutie 11Zvery.docx 11Zvery.docx (39.4 kB)
Súbor na stiahnutie 12Zemetras.docx 12Zemetras.docx (41.7 kB)
Súbor na stiahnutie 13Sign.docx 13Sign.docx (40.2 kB)
Súbor na stiahnutie 14SEva.docx 14SEva.docx (40.4 kB)
Súbor na stiahnutie 15EvaB.docx 15EvaB.docx (39.5 kB)
Súbor na stiahnutie 16PIO.docx 16PIO.docx (40.4 kB)

 
 

ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOVVytlačiť
 

201206050954210.recycle.jpgMesto Modrý Kameň, oznamuje obyvateľom, že zber použitých jedlých olejov realizuje pri vývoze separovaného odpadu. Jedinou podmienkou je, aby boli v plastových fľašiach.

Koncový spracovateľ prijíma len tekuté oleje a tuky, stuhnutú masť apod. prosím nevykladať!!!. To znamená pri vývoze triedeného odpadu stačí pri kuka nádobe alebo vreci s vyseparovaným odpadom priložiť aj oleje vo fľašiach.


 
 

Vývoz odpadových vôd zo žúmpVytlačiť
 

images.jpgOznamujeme obyvateľom mesta Modrý Kameň, že vývoz a likvidáciu žúmp z dôvodu nefunkčnosti fekálneho vozidla nevieme zabezpečiť vlastnými zamestnancami.

Vývoz žumpy do vyriešenia havarijného stavu pre občanov zabezpečí Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš, kde si obyvatelia môžu na vlastné náklady objednať vývoz a likvidáciu splaškov.

 

Podrobné informácie získate na tel. číslach:

+421 484327594             Zákaznícke centrum  V. Krtíš

+421 91584260839         Zákaznícke centrum  V. Krtíš

+421 484327953             p. Ladislav Zatyko

 


 
 

Web stránka o gaštanochVytlačiť
 


i_1856301.jpgWebová stránka venovaná gaštanom - články, recepty, predaj plodov gaštana jedlého. Kliknite na banner alebo navštívte www.gastany.sk


 
 

Napájanie sa na verejnú kanalizáciu a vodovodVytlačiť
 

images.jpgKanalizačné a vodovodné prípojky sú v zmysle stavebného zákona drobné stavby.

Ohlásenie drobných stavieb na stavebnom úrade /Mestský úrad v Modrom Kameni/ vybavuje p. Ján Greguš.

Úradné dni sú v pondelok a v stredu od 8:00 do 15:30 hod.

Postup:     

1/    Vyplniť tlačivo k ohláseniu drobnej stavby

       Tlačivo je dostupné u p. Greguša, alebo na webovej stránke mesta.

2/    Dať si vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu  oprávnenou osobou
       na prípojku.

       Mesto oslovilo projektantku Ing. Kláru Petényiovú, sídlo Veľký Krtíš, Banícka 10/16,

 č. tel. 0907 803 867. Predpokladaná cena je podľa vzájomnej dohody.

Jednoduchú projektovú dokumentáciu je možné si objednať aj u iných oprávnených osôb, napr. p. Peter Srník, č. t. 0905 272 980, ktorý zabezpečoval pri výstavbe stavebný dozor a má prístup k projektom stavby.

3/    Doložiť list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy nie staršie ako 3 mesiace, ktoré       
       vybavíte na Okresnom úrade, Katastrálny odbor vo Veľkom Krtíši /budova MsÚ V. Krtíš/,

        správny poplatok je vo výške 8 + 8 €.

4/  Uhradiť správny poplatok vo výške 10,- € na Mestskom úrade v Modrom Kameni za
     ohlásenie drobnej stavby.

5/   Na odvádzanie odpadových vôd a nový vodovod uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom   
      Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod Veľký Krtíš.

6/    Tlačivá k podaniu žiadosti - prihlášky o pripojenie na odvádzanie odpadových vôd a
       pokyny a informácie na ich vyplnenie sú k dispozícii na MsÚ v Modrom Kameni a 
       priamo na Zákazníckom centre StVPS a. s., v závode vo Veľkom Krtíši

POZOR !!!

Napojenie na kanalizáciu bude možné až po súhlase stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe a po uzatvorení zmluvy so StVPS a.s.

Napojenie na kanalizáciu je nutné zrealizovať do 31.8.2016

V prípade akéhokoľvek dotazu informácie poskytne MsÚ Modrý Kameň, technický úsek, č. tel.     0911 870 283,    047/4870283


 
 

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
22%

 
 
 
22%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka