Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

 Vitajte

               Vitajte
   
                         Vitajte

Vitajte na stránkach druhého najmenšieho mesta na Slovensku "Modrý Kameň". Dúfame, že si tu nájdete všetko potrebné čo Vás zaujíma. Prajeme Vám príjemné strávenie času na našich stránkach. 

 Letecká snímka na Slovenské národné múzeum, múzeum bábkarských kultúr a hračiek   Letecká snímka na Modrý Kameň   Kostol sv. Antona Paduánskeho v Modrom Kameni   Letecká snímka Modrého Kameňa

  

 

 OZNAMY


 

ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV

 

Mesto Modrý Kameň, oznamuje obyvateľom, že zber použitých jedlých olejov realizuje pri vývoze separovaného odpadu. Jedinou podmienkou je, aby boli v plastových fľašiach.

Koncový spracovateľ prijíma len tekuté oleje a tuky, stuhnutú masť apod. prosím nevykladať!!!. To znamená pri vývoze triedeného odpadu stačí pri kuka nádobe alebo vreci s vyseparovaným odpadom priložiť aj oleje vo fľašiach.

 


 

Odpoveď na petíciu občanov Gaštanovej a Zvolenskej ulice

  

 

Lenka Kováčová

Gaštanová 208

992 01   Modrý Kameň

                                                                        

 

Váš list/zo dňa:         Naše číslo:          Vybavuje/tel. č., e-mail:     Modrý Kameň

                           202/2017- E 394     Ing. Aladár Bariak, 047/4911979   21.4.2017

 

Vec: Petícia  občanov Gaštanovej a Zvolenskej ulice

 

Dňa 6. apríla 2017 bola doručená na Mesto Modrý Kameň petícia občanov Gaštanovej a Zvolenskej ulice v Modrom Kameni , kde požadujete vysťahovanie susedov v podnájme. V petícii nie je jednoznačne konkretizované meno susedov, ktorých vysťahovanie žiadate. Predpokladáme, že ide o rodinu Karola Horvátha, ktorá býva Gaštanovej ulici č. 209 a je prihlásená na trvalý pobyt v Modrom Kameni na Školskej ulici č. 112/12.

 

Ako zástupkyni občanov, ktorí petíciu podpísali Vám oznamujeme :

 

 1. Mesto Modrý Kameň nie je vlastníkom nehnuteľnosti na Gaštanovej ulici č. 209 v ktorej rodina Karola Horvátha býva a preto nemá kompetenciu jej  zrušiť pobyt  v danej nehnuteľnosti.
 2. Primátor mesta Ing. Aladár Bariak uskutočnil osobný pohovor s p. Karolom Horváthom, kde upozornil na potrebu dodržiavania nočného kľudu, dodržiavanie hygienických zásad a slušné správanie sa voči ostatným susedom a obyvateľom.
 3. Mesto upozornilo vlastníka nehnuteľnosti na Gaštanovej ulici č. 209 p. Jozefa Líšku na nedostatky , ktoré sa v petícii uvádzajú  a s požiadavkou  obyvateľov Gaštanovej a Zvolenskej ulice na vysťahovanej rodiny Karola Horvátha z nehnuteľnosti na Gaštanovej ulici č. 209.
 4. Mesto Modrý Kameň písomne požiadala úrad verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši o preverenie hygienickej situácie a premeranie hlučnosti generátora.
 5. V prípade obmedzenia osobnej slobody, výtržníctva a napádania je treba také skutočnosti nahlásiť Policajnému zboru vo Veľkom Krtíši.

Ako zástupkyni občanov , ktorí petíciu podpísali Vás upozorňujeme že :

 

 1. Podľa  zákona 85/1990 Zb. a  v § 1 ods. 4  petícia nesmie vyzývať k porušovaniu zákonov a právne záväzných aktov, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných a politických práv.
 1. V petícii alebo podpisovom hárku podľa § 4 zákona 85/1990 Z. a to ods. 2 je osoba podporujúca  povinná uviesť čitateľne  svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis. Táto zásada nebola dodržaná u občanov na podpisovom hárku  pod číslom  9,14,15,19,20,32.
 2. Petícia občanov bude prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27. apríla 2017 o 17,00 hod. na Mestskom úrade v Modrom Kameni.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Ing. Aladár Bariak

                                                                                                primátor mesta


                     

Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

lesný a pasienkový.jpg

   


SEPAROVANÝ ZBER HARMONOGRAM NA ROK 2017

Separ 2017.jpg


HASIČI VARUJÚ

vypalovanie 2017-page-001.jpg

Po zime sa jar začína ozývať naplno – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

Málokto si uvedomuje, že tieto aktivity priamo ohrozujú ľudské životy ! Zdanlivo taká bezpečná činnosť, akou je spaľovanie zhrabaných porastov, môže spôsobiť neblahé následky. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku či životnom prostredí, ale tiež aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika.

V posledných dňoch sa začínajú množiť požiare v prírodnom prostredí – požiare suchej trávy, krovín, lesných porastov, ale aj odpadov. Teplé jarné počasie láka ľudí k spaľovaniu biologického odpadu (zvyšky starej trávy, lístia, vetiev).

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je zakázané akékoľvek spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve!  Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlasuje okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru a informuje o tom občanov prostredníctvom obecných úradov a médií.

 

Za posledných päť rokov bolo neopatrnosťou pri zakladaní ohňa v prírode alebo pri vypaľovaní trávy spôsobených v okrese Veľký Krtíš 221 požiarov, ktoré spôsobili škody za viac ako 420 tis. €.

 

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 € , resp. v blokovom konaní do výšky 100 €,  právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.

 

Hasiči budú v spolupráci s políciou a dobrovoľnou požiarnou ochranou vykonávať hliadkovaciu činnosť na území okresu Veľký Krtíš a každé zistené porušenie zákona o ochrane pred požiarmi bude postihované v zmysle tohto zákona.

 

Ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť :

 

 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,

 

 • uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia

 

 • ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie,

 

 • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce

 

 Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

 

Vážení občania,
s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.


V roku 2015 a za prvých 6 mesiacov v roku 2016 po zahájení vykurovacej sezóny na základe vyššie spomínaných faktorov vzniklo celkovo z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov 207 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 377 820 € kde boli zranené 4 osoby a 1 osoba usmrtená.


Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou


Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.


Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.


NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami  nechajte to na odborníka - kominára                
     

 

      Plagát - komín vzor KR-page-001.jpg             

                             


OZNAM - Vývoz odpadových vôd

 

Oznamujeme obyvateľom mesta Modrý Kameň, že vývoz a likvidáciu žúmp z dôvodu nefunkčnosti fekálneho vozidla nevieme zabezpečiť vlastnými zamestnancami.

Vývoz žumpy do vyriešenia havarijného stavu pre občanov zabezpečí Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš, kde si obyvatelia môžu na vlastné náklady objednať vývoz a likvidáciu splaškov.

 

Podrobné informácie získate na tel. číslach:

 

+421 484327594             Zákaznícke centrum  V. Krtíš

 

+421 91584260839         Zákaznícke centrum  V. Krtíš


+421 484327953             p. Ladislav Zatyko

 

 

                                                     

 


 

 

Postup pri vybavovaní kanalizačných

a nových vodovodných prípojok

 

 

Kanalizačné a vodovodné prípojky sú v zmysle stavebného zákona drobné stavby.

Ohlásenie drobných stavieb na stavebnom úrade /Mestský úrad v Modrom Kameni/ vybavuje p. Ján Greguš.

 

Úradné dni sú v pondelok a v stredu od 8:00 do 15:30 hod.

 

Postup:     

1/    Vyplniť tlačivo k ohláseniu drobnej stavby

       Tlačivo je dostupné u p. Greguša, alebo na webovej stránke mesta.

 

2/    Dať si vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu  oprávnenou osobou
       na prípojku.

 

       Mesto oslovilo projektantku Ing. Kláru Petényiovú, sídlo Veľký Krtíš, Banícka 10/16,

 č. tel. 0907 803 867. Predpokladaná cena je podľa vzájomnej dohody.

 

Jednoduchú projektovú dokumentáciu je možné si objednať aj u iných oprávnených osôb, napr. p. Peter Srník, č. t. 0905 272 980, ktorý zabezpečoval pri výstavbe stavebný dozor a má prístup k projektom stavby.

 

3/    Doložiť list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy nie staršie ako 3 mesiace, ktoré       
       vybavíte na Okresnom úrade, Katastrálny odbor vo Veľkom Krtíši /budova MsÚ V. Krtíš/,

        správny poplatok je vo výške 8 + 8 €.

 

4/  Uhradiť správny poplatok vo výške 10,- € na Mestskom úrade v Modrom Kameni za
     ohlásenie drobnej stavby.

 

5/   Na odvádzanie odpadových vôd a nový vodovod uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom   
      Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod Veľký Krtíš.

 

6/    Tlačivá k podaniu žiadosti - prihlášky o pripojenie na odvádzanie odpadových vôd a
       pokyny a informácie na ich vyplnenie sú k dispozícii na MsÚ v Modrom Kameni a 
       priamo na Zákazníckom centre StVPS a. s., v závode vo Veľkom Krtíši

 

POZOR !!!

Napojenie na kanalizáciu bude možné až po súhlase stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe a po uzatvorení zmluvy so StVPS a.s.

 

Napojenie na kanalizáciu je nutné zrealizovať do 31.8.2016

 

V prípade akéhokoľvek dotazu informácie poskytne MsÚ Modrý Kameň, technický úsek, č. tel.     0911 870 283,    047/4870283

 

 

 

                                                                                               Postup na stiahnutie


Inzerát - Dychová hudba Hradčianka

 

Dychová Hudba Hradčianka v Modrom Kameni, hľadá talentovaných muzikantov do našej dychovky. Hlásiť sa môžete na Mestskom úrade v Modrom Kameni, kde si  dohodnete podmienky prijatia do DH Hradčianka.

Kontaktná osoba:

Mgr. Laura Černáková,

047/48 702 88, 0911 870 283

 


                                                                

Výsledky volieb do orgánov samosprávy

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v meste Modrý Kameň, konané dňa 15.11.2014

 

                                                                                       Výsledky na stiahnutie

                                                                 


                                                         clip_image002.jpg

                                             Európa pre občanov

 

Projekt  "Aktive Bürger für Europa" Internationales Bürgertreffen Capilnita financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka

Program

Info SK

Ingo HU


 

         
Dorastenecký tím vo futbalovom ročníku 2012/2013

 

Po ročnej pauze bez mládežníckeho družstva prihlásil futbalový oddiel TJ Slovan Modrý Kameň  v sezóne 2012/2013 opäť do okresnej súťaže dorastenecké družstvo.

Popri starších dorastencoch, ktorí už v mládežníckych družstvách hrajú viac rokov, začali súťažne hrávať i nováčikovia. Napriek tomu, že dodržiavanie dochádzkovej disciplíny či už na tréningy alebo priamo na súťažné zápasy, nebolo silnou stránkou hlavne nováčikov, podarilo sa nám túto sezónu zvládnuť veľmi dobre.

Zo 16 zápasov sa nám podarilo 10 vyhrať a s celkovým ziskom 30 bodov počas sezóny sme obsadili výborné 2. miesto.

Za dorastenecký tím  v tomto ročníku nastúpili:

 Bednár Ladislav
 Kováč Slavomír
 Kret Milan
 Laššan Jakub
 Laššan Lukáš
 Laššan Matej
 Mózer Martin
 Molnár Erik
 Nagy Martin
 Režňák Matej
 Stena Marek
 Suchý Ľubomír
 Suchý Martin
 Špaldoň Lukáš
 Tóth Enriko
 Tóth Jozef
 Vaškor Denis
 
Strelecky sa v tejto sezónne presadili:
Laššan Lukáš – 15 gólov, Laššan Matej – 10 gólov,  Špaldoň Lukáš – 9 gólov, Režňák Matej – 8 gólov, Kováč Slovamír – 7 gólov, Bednár Ladislav – 6 gólov, Suchý Ľubomír – 4 góly a Mózer Martin, Kret Milan, Nagy Martin, Vaškor Denis, ktorí si pripísali na konto po 1 góle.


 
Dorastenci Slovan MK 18.5.2013.jpg

 


Web stránka o gaštanoch


Webová stránka venovaná gaštanom - články, recepty, predaj plodov gaštana jedlého. Kliknite na banner alebo navštívte www.gastany.sk

 

logo.JPG

                                         


 


 

 

 

 

 

Modrý Kameň


okres:  Veľký Krtíš (VK)

kraj:  Banskobystrický kraj
                                                         
počet obyvateľov:  1 526                                 Pozícia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - >>>

nadmorská výška:  240m          

 mapa

rozloha mesta:  19.60 km2

primátor:  Ing. Aladár Bariak

smerové telefónne číslo:  047

telefón:  48 700 76

PSČ:  992 01

  


 


 
T-Mobile, Orange, T-com alebo O2?
 
 
25%

 
 
 
21%

 
 
 
14%

 
 
 
25%

 
 
 
15%

 

dnes je: 27.6.2017

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka