Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje:


 

Matrika, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva

Anna Ivaničová

Tel: 047/48 700 76

E-mail: dane@modrykamen.sk

Matrika, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, evidencia podnikateľov, organizácií a SHR


 

 

 

 


                                                  Prihlásenie na trvalý pobyt


Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony)
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú, v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

 

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list

Tlačivá na stiahnutie: 
Vybavuje: Anna Ivaničová, telefón: 047/ 48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: xxxx za vystavenie potvrdenia o pobyte.

                                                  Prihlásenie na prechodný pobyt


Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Vybavuje: Anna Ivaničová, telefón: 047/ 48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

                                       Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce


Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.
Vybavuje: Anna Ivaničová, telefón: 047/ 48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 
                                                  Odhlásenie z trvalého pobytu


Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.
Vybavuje: Anna Ivaničová, telefón: 047/ 48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

                                         Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 • na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • ak budova zanikla

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive.

Potrebné doklady k vybaveniu:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu

Tlačivá na stiahnutie:
Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.
Vybavuje: Anna Ivaničová, telefón: 047/ 48 700 76, e-mail: dane@modrykamen.sk
Doba vybavenia: na počkanie.
Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
20%

 
 
 
20%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka