Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“)

Zákazka na poskytnutie služby § 3 ods. 4 zákona

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov:  Mesto Modrý Kameň

Sídlo: Mariánske námestie 1, 992 01  Modrý Kameň

IČO: 00319457

DIČ: 2021243191

zastúpenie: Ing. Aladár Bariak, primátor

E-mail: primator@modrykamen.sk  

Osoba poverená realizovaním verejného obstarávania: Ing. Katarína Škrdlová, telefón +421 905 985 738, e-mail: cpk.velkykrtis@gmail.com  

 

 1. Názov zákazky:

Vykonávanie technického dozoru k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni“

 

 1. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je obstaranie technického dozoru na akciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni“. Predmet zákazky je obstarávaný v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/200.

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Hlavný slovník:

71247000 - 1 Dohľad nad stavebnými prácami

71520000 - 9 Stavebný dozor

 

 1. Opis predmetu obstarávania:

Predmet zákazky pozostáva z vykonávania technického dozoru v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

 

Požiadavky:

 • Vykonávať kontrolnú činnosť pri realizácii stavby a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených závad
 • Vykonávať odborné investorské činnosti a záležitosti s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Dodržiavať pokyny objednávateľa v súlade s jeho záujmami a v súlade s právnymi predpismi a technickým riešením stavby
 • Písomne upozorňovať objednávateľa na nedostatky a vady projektovej dokumentácie, vady spôsobené zhotoviteľmi pri realizácii stavieb a dodávok

 

Požiadavky na zručnosti a vzdelanie:

 • Oprávnenie poskytovať službu (živnostenský list, resp. iné oprávnenie na podnikanie, autorizačné osvedčenie)

 

Investor: Mesto Modrý Kameň

 1. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti:

Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil ponuku na celý predmet obstarávania.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:

Celková predpokladaná hodnota zákazky:  23 000  EUR s DPH

 

 1. Lehota trvania zmluvy:

Predpokladaný začiatokplnenia zmluvy: prevzatie staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo

Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: protokolárne prevzatie diela bez vád a nedorobkov objednávateľom

 

 1. Miesto poskytnutia služby:

Sídlo verejného obstarávateľa.

 

 1. Druh zákazky/typ zmluvy:
 • Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
 • Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi zmluvy a účinnosť dňom jej zverejnenia.
 • Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis zmluvy bude vyzvaný úspešný uchádzač. Zmluvné podmienky určil verejný obstarávateľ a tvoria Prílohu č. 2 tejto výzvy. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami.

 

 1.  Zdroje financovania a platobné podmienky:
 • Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, t.j. mesta Modrý Kameň v kombinácii so zdrojmi OPKZP v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/200 na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni“  uzatvorenou v rámci výzvy OPKZP-P04-SC431-2015-6 zo dňa 7.12.2015 so zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov vyhlásenou  Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia a zo štátneho rozpočtu.
 • Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.
 • Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk.

 

 1. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena celkom  s DPH v EUR.

 

 1. Podmienky účasti:

Osobné postavenie uchádzača

 • Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -  predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, príp. ekvivalentný doklad (postačí obyčajná kópia alebo elektronický výpis z príslušného registra, resp. sken v prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe). Úspešný uchádzač bude vyzvaný, aby pri podpise zmluvy predložil aktuálny výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu podpisu zmluvy.

 

 1. Obsah ponuky:
 1. cenová ponuka nacenená podľa Prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  - originál podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. sken v prípade predloženia ponuky elektronicky e-mailom. 
 2. doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, príp. ekvivalentný doklad (obyčajná kópia, prípadne elektronický výpis z príslušného registra)

 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:

 • adresa doručenia: Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Komenského 3, 990 01  Veľký Krtíš
 • obchodné meno a adresa uchádzača
 • PRIESKUM TRHU – vykonávanie technického dozoru - NEOTVÁRAŤ“

 

V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: cpk.velkykrtis@gmail.com   uvedie uchádzač v predmete správy text: „Ponuka na dozor“. Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v elektronickej forme. V prípade úspešného uchádzača, ktorý predložil ponuku elektronicky, bude tento  vyzvaný, aby predložil svoju ponuku v dvoch originálnych vyhotoveniach.

 

 1. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 31.10.2017 do 12:00 hod.

 

 1. Vyhodnocovanie ponúk

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 31.10.2017 o 14,00 hod. na adrese uvedenej v bode 1, v priestoroch verejného obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Verejný obstarávateľ  bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky  budú ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného v Súťažných podkladoch. Víťazom súťaže sa stane uchádzač,  ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH).

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V prípade, že počas realizácie projektu úspešný uchádzač stratí schopnosť poskytovať službu, verejný obstarávateľ osloví s ponukou na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača podľa poradia úspešnosti.

 

 1. Lehota viazanosti ponuky

Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa  30.11.2017

 

 1. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu.

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 • nebude predložená ani jedna ponuka,
 • ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 • ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
 • ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

 

Identifikačné údaje uchádzača

 

Názov uchádzača:

 

Sídlo:

 

Štatutárny zástupca:

 

IČO:

 

DIČ:

 

IČ DPH:

 

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):

 

Číslo účtu vo formáte IBAN:

 

Telefón:

 

E- mail:

 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií

 

P.č.

Vykonávanie technického dozoru na stavbe:

Cena celkom v EUR

1.

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni

 

 

Cena celkom

 

 

 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom.

 

Miesto:         

 

Dátum:

 

Podpis a pečiatka

(ak sa používa)

 

 

 

 

 

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

 

Zmluva na výkon stavebného dozora

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej iba „ Zmluva“ )

 

Článok I.

 

Objednávateľ:            Mesto Modrý Kameň

Sídlo:                          Mariánske námestie 1, 992 01  Modrý Kameň

IČO:                            00319457

DIČ:                            2021243191

zastúpenie:                 Ing. Aladár Bariak, primátor

Bankové spojenie:     VÚB Banka, a.s. Veľký Krtíš

Číslo účtu:                  SK86 0200 0000 0027 7244 0953    

 

Dodávateľ:                        ...................

Sídlo:                                  ......................

IČO:                                    .....................

DIČ:                                    ...........................

zastúpenie:                        ............................

Bankové spojenie:           .........................

Číslo účtu:                         .......................

 

Článok II.

Predmet plnenia zmluvy

2.1.  Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve a v súlade so Zákonom č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v platnom znení, pre objednávateľa
bude vykonávať technický dozor na stavbe:

Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni"

 

Článok III.

Spôsob plnenia predmetu zmluvy

 1. Dodržiavať pri plnení predmetu tejto zmluvy všeobecné záväzné predpisy, slovenské technické normy (STN) a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

Vykonávať kontrolnú činnosť pri realizácii stavby a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených závad.

3.3. Zabezpečovať odborné investorské činnosti a záležitosti náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Pritom je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v súlade s jeho záujmami a v súlade s právnymi predpismi a technickým riešením stavby.

3.4. Vykonávať predmet zmluvy úplne a kompletne a posudzovať každú jednotlivú skutočnosť a okolnosť dôležitú pre plnenie predmetu diela.

3.5. Písomne upozorňovať objednávateľa na nedostatky a vady projektovej dokumentácie, vady spôsobené zhotoviteľmi pri realizácii stavieb a dodávok.

 

Článok IV.

Čas plnenia

4.1. Predpokladaná lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom v súlade so Zmluvou o dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov objednávateľom.

 

Článok V.

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

5.1.   Poskytovať dodávateľovi informácie a podklady o stavbách podľa aktuálnej potreby a požiadaviek účastníkov stavebných konaní.

5.2.   Výsledky práce stavebného dozoru využívať len v rámci objednávateľa.

Článok VI.

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

 1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zmien celkom ............ Eur.

6.3.  Platobné podmienky: objednávateľ bude uhrádzať mesačné faktúry dodávateľovi so splatnosťou 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4.  Podkladom pre úhradu poskytnutej služby budú faktúry vystavené
dodávateľom. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

6.5. V odmene stavebného dozoru sú zahrnuté všetky náklady, ktoré stavebný dozor účelne vynaloží pri plnení svojho záväzku.

Článok VII

Záruky

7.1.  Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že poskytované služby v zmysle tejto zmluvy budú v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi, platnými v čase výkonu služieb.

7.2.    Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy uplatniť u dodávateľa bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.

 1. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa pričom pri všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

8.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že neposkytne informácie z pracovných rokovaní bez písomného súhlasu objednávateľa iným osobám.

8.2. Objednávateľ je povinný predmet tejto zmluvy používať iba pre vlastné účely. Jeho iné použitie najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené písomným súhlasom dodávateľa.

8.3 Pokiaľ objednávateľ bude využívať konanie dodávateľa v jeho mene, je objednávateľ povinný vystaviť dodávateľovi včas písomné splnomocnenie.

8.4. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

8.6. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán si zmluvu prečítali,  jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej úplným znením túto vlastnoručne podpisujú.

8.7. Neupravené vzťahy touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

8.8. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť počas trvania realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas 5-tich rokov po skončení jeho realizácie oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať kontrolu obchodných dokumentov konečného prijímateľa súvisiacich s nákladmi na realizáciu diela a s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ako aj vykonať vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

V Modrom Kameni, dňa ........

 

 

................................................                                   ..........................................

Ing. Aladár Bariak                                                           Meno a priezvisko

primátor

 

Objednávateľ                                                             Dodávateľ

 

                                                                                                         Príloha č. 1 na stiahnutie

                                                                                                         Príloha č. 2 na stiahnutie


 


 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

 

Obchodné meno:

Mesto Modrý Kameň

Sídlo:

Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň

IČO:

00319457

DIČ:

2021243191

Telefón:

047/4870283

Štatutárny    zástupca:

Ing. Aladár Bariak - primátor

E-mail:

primator@modrykamen.sk

 

ako vyhlasovateľ, v  zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na uzatvorenie Zmluvy  o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie bytových domov.

 

 1. Predmet kúpy
  -    bytový dom s 9 b.j.
  -    bytový dom so 14 b.j.                            

na účely nájomného bývania vrátane technickej infraštruktúry a pozemku.

                                     

 1. Opis predmetu zákazky:

Mesto Modrý Kameň má záujem o odkúpenie 2 bytových domov, bytového domu s 9 b.j. a bytového domu so 14 b.j. pre účely nájomného bývania v katastrálnom území Modrý Kameň a v zhode s územným plánom mesta.

Bytové domy a byty musia spĺňať podmienky nájomného bývania v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. a zákona č. 277/2015 Z.z. a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 277/2015 Z.z. K bytovým domom bude odkúpená aj technická infraštruktúra, ktorá podmieňuje užívanie bytov v bytových domoch ako i  prislúchajúce pozemky.

 1. Miesto plnenia: - katastrálne územie Modrý Kameň.
 2. Podmienky súťaže
 1. Verejnej obchodnej súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby.
 2. Návrh do obchodnej verejnej súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno účastníka a označenie ,,Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytových domov – NEOTVÁRAŤ”.
 1. Podmienky dôležité pri výberovom konani:
  1. Záujemcovia o vybudovanie a predaj nájomných bytov v bytových domoch predložia návrhy vo forme projektov, z ktorých má mesto právo vybrať ten, ktorý bude pre mesto najvhodnejší na základe stanovených podmienok
  2. Súčasťou predloženého projektu na vybudovanie nájomných bytov bude aj návrh riešenia infraštruktúry, predovšetkým zabezpečenie vybudovania inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie, verejného osvetlenia a riešenie parkoviska.
  3. Mesto si vymedzuje právo vybudované bytové domy ako i technickú infraštruktúru riadne odkúpiť v zmysle oprávnení, ktoré umožňuje Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tým, že mesto uzavrie s investorom Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej bude uvedená kúpna cena, ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa budúceho prevodu.
  4. Príslušné vymedzené pozemky pre nájomné bytové domy mesto Modrý Kameň odkúpi z vlastných zdrojov mesta.
  5. Predkladateľ projektu – návrhu je povinný predložiť projekt s komlexným riešením počnúc vybudovaním objektu cez zabezpečenie komplexnej infraštruktúry až po vyhotovenie diela - predmetu kúpy.
  6. Mesto si vyhradzuje právo neprijať ani jeden z návrhov - projektov, ktoré budú mestu predložené, ak bude preukázané, že ani jeden z týchto návrhov nezodpovedá predstavám, či už celkom alebo z časti, ktoré mesto vo vzťahu k tomuto projektu zadáva.
 2. Verejná obchodná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke mesta www.modrykamen.sk, na úradnej tabuli mesta Modrý Kameň a zverejnením v regionálnej tlači.

Doba zverejnenia od 12.10.2017 do 30.11.2017

 Záujemca spolu s prílohami predloží čestné vyhlásenie, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky voči mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti.

 1. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou, prípadne podať osobne do podateľne MsÚ počas úradných hodín na adresu:

Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň

 1. Lehota na podávanie ponúk: 30.11.2017 do 12:00 hod
 2. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 8.12.2017, pričom jediným kritériom hodnotenia je najnižšia cena celkom.

       Cena je členená nasledovne:

a) Cena za rodinné nájomné domky a bytový dom, (váha 50%) - 50 bodov

b) Cena za technickú infraštruktúru, (váha 20%)                        - 20 bodov

c) Cena za prislúchajúce pozemky (váha 30%)                           - 30 bodov

Vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční päťčlenná komisia menovaná štatutárnym zástupcom mesta.

Úspešnou ponukou bude ponuka s najvyšším bodovým hodnotením (s najnižšou cenou).

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 5 dní od vyhodnotenia komisiou, s uvedením poradia úspešnosti a súčasne na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola zverejnená verejná obchodná súťaž, bude zverejnený úspešný uchádzač. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnoverejnej súťaži neuspeli, mesto oznámi, že ich návrhy neboli úspešné.

 1. Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve predloží úspešný uchádzač /záujemca/ do piatich dní od prevzatia oznámenia o úspešnosti jeho ponuky.

 

                                                                                                    Ing. Aladár Bariak

                                                                                                                  primátor mesta

 

Vyvesené:   dňa 12. 10. 2017

Zvesené:      dňa ……………….


 

V ý z v a

na predloženie ponuky

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Modrý Kameň

Sídlo: Mariánske námestie 1,  992 01 Modrý Kameň

IČO: 00319457

Štatutárny zástupca: Ing. Aladár Bariak

Kontaktná osoba: Ing. Mária Vámošová

Tel: 047/4870283             

 

2.  Predmet zákazky – opis predmetu zákazky: Vypracovanie žiadosti o NFP vrátane všetkých príloh k žiadosti pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni“.

 

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom“ sa  bude uchádzať o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, Aktivita A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov pre potreby získania nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2015-6.  Z tohto dôvodu je nevyhnutné dodržať všetky potrebné náležitosti, ktoré vyžaduje výzva na poskytnutie NFP.

   

Opis predmetu zákazky:

 

- vypracovanie komplexnej žiadosti o NFP vrátane všetkých príloh k žiadosti pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni“ so všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré vyžaduje výzva na poskytnutie NFP. 

- odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku

 

Cena:

Cena bude predložená v celkovej cene za poskytnutie služby jednotnou sumou vrátane DPH

 

Požadované referencie a údaje o uchádzačovi:

A.Doklad o odbornej spôsobilosti:

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 2 850,- EUR bez DPH

 

4.  Lehota na predkladanie ponúk: do 26.02.2016 do 9:00 hod.

 

5.  Miesto predkladania ponúk: Elektronicky na e-mailovú adresu : primator@modrykamen.sk, technik@modrykamen.sk

 

6.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

                         

7.  Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mesto Modrý Kameň, Žiadosť o NFP je nevyhnutné zrealizovať a riadne podať do 14.3.2016!

 

8.  Obsah ponuky:

a)  cenová ponuka

b)  návrh zmluvy

b)  referencie zhotoviteľa

 

9.  Jazyk ponuky: slovenský

 

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: zmluva o dielo

 

11. Obchodné podmienky: uvedené v návrhu zmluvy

 

12. Doplňujúce doklady a informácie: nepožadované

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená  do 15.03.2016

 

 V Modrom Kameni, dňa  22.02. 2016

 

 

 

                                                                                            Ing. Aladár Bariak

                                                                                              primátor mesta 


 


 

V ý z v a

na predloženie ponuky

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Modrý Kameň

Sídlo: Mariánske námestie č. 1, 992 01 Modrý Kameň

IČO: 00319457     

Kontaktná osoba: Ing. Aladár Bariak, primátor

                              Ing. Mária Vámošová, tech. prac.

Tel: 047 48 70 283

 

2.  Predmet zákazky – opis predmetu zákazky: Realizácia procesu verejného obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa diela - Modernizácia verejného osvetlenia v meste Modrý Kameň.

 

    Projekt modernizácie verejného osvetlenia v meste Modrý Kameň sa bude uchádzať o získanie nenavrátneho finančného príspevku v rámci výzvy KaHR-22VS-1501. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dodržať všetky potrebné náležitosti v rámci procesu obstarávania, ktoré vyžaduje výzva na poskytnutie NFP

   

Opis predmetu zákazky:

 

•        vypracovanie návrhu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného obstarávania,

•        vypracovanie návrhu komplexných súťažných podkladov podľa zákona o verejnom obstarávaní vrátane obchodných podmienok pre návrh zmluvy, ktorá bude výsledkom procesu verejného obstarávania pre uchádzačov vo verejnom obstarávaní a potvrdenia o prevzatí súťažných podkladov,

•        na základe predložených žiadostí o vysvetlenie od záujemcov vypracovanie návrhu odpovedí na žiadosti o vysvetlenia k súťažným podkladom,

•        vypracovanie návrhu podkladov pre menovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk vrátane čestného vyhlásenia pre členov komisie,

•        vypracovanie návrhu potvrdenia o prevzatí ponúk,

•        účasť a organizovanie otvárania obálok s ponukami,

•        preštudovanie ponúk, ktoré sú predkladané na vyhodnotenie a vypracovanie podkladov pre komisiu na vyhodnotenie ponúk, t. j. preverenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kompletnosti ponuky, spracovanie návrhu oznámenia vylúčeným uchádzačom,

•        vypracovanie návrhu oznámenia o poradí úspešnosti ponúk s odôvodnením,

•        vypracovanie návrhu stanoviska k prípadným predloženým námietkam uchádzačov voči postupu verejného obstarávateľa, 

•        vypracovanie návrhu podkladov pre zrušenie vyhlásenej metódy verejného obstarávania, ak k nemu dôjde v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,

•        zastupovanie mandanta v konaniach týkajúcich sa verejného obstarávania po udelení osobitnej plnej moci,

•        odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku mandantovi

•        realizácia elektronickej aukcie

 

 

Cena:

Cena bude predložená v celkovej cene za poskytnutie služby jednotnou sumou vrátane DPH

 

 

Požadované referencie a údaje o uchádzačovi:

A.    Doklad o odbornej spôsobilosti:

1.     Odborne spôsobilá osoba – uchádzač predloží doklad že disponuje kapacitou odborne spôsobilej osoby vykonávať verejné obstarávania a to minimálne s 5 ročnou praxou (napr. obchodnou zmluvou, zmluvou o budúcej zmluve, vyhlásením že je zamestnávateľom) a zároveň uvedie meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby.
 

B.    Doklad o oprávnení podnikať v predmete obstarávania – výpisom z obchodného registra
 

C.    Referencie týkajúce sa predmetu obstarávania:

1.     Minimálne 3 zrealizované procesy verejného obstarávania zrealizovaných modernizácií alebo rekonštrukcií verejného osvetlenia za posledné tri kalendárne roky

 

Podklady poskytnuté obcou:

·       Energetický audit verejného osvetlenia vrátane navrhnutého rozsahu LED modernizácie/rekonštrukcie verejného osvetlenia

·       Svetelno-technická štúdia (STS) vrátane výkazu výmer

 

 

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 3.500,- EUR bez DPH

 

4.  Lehota na predkladanie ponúk: 21.08 do 12:00 hod

 

5.  Miesto predkladania ponúk: Elektronicky na e-mailovú adresu:

   maria.vamosova@modrykamen.sk

 

6.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

                         

7.  Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mesto Modrý Kameň, Proces verejného obstarávania je nevyhnutné zrealizovať a riadne ukončiť do 15.9.2015!

 

8.  Obsah ponuky:

a)  cenová ponuka

b) návrh zmluvy o dielo

b) referencie zhotoviteľa

 

9.  Jazyk ponuky: slovenský

 

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: zmluva o dielo

 

11. Obchodné podmienky: uvedené v návrhu zmluvy

 

12. Doplňujúce doklady a informácie: nepožadované

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.

 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená  do 30.9.2015

 

V Modrom Kameni, dňa  11.08.2015

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Aladár Bariak

                                                                                                     primátor mesta 


 

V ý z v a

na predloženie ponuky

zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:   Mesto Modrý Kameň

Sídlo:     Mariánske námestie č. 1, 992 01 Modrý Kameň

IČO:      00319457

Kontaktná osoba: Jozef Knápek

Tel:        047/4870283      

 

 

2.  Predmet zákazky – opis predmetu zákazky:

Vypracovanie svetelno - technickej štúdie (STS) modernizácie verejného osvetlenia vrátane energetického auditu verejného osvetlenia v meste Modrý Kameň pre potreby získania NFP

Predmetom zákazky je vypracovanie svetelno - technickej štúdie LED modernizácie verejného osvetlenia vrátane energetického auditu verejného osvetlenia v meste Modrý Kameň pre potrebu získania nenavrátneho finančného príspevku v rámci výzvy KaHR-22VS-1501 Ministerstva Hospodárstva.

   

Obsah svetelno - technickej štúdie:

 

I.   Požadovaný obsah:

podľa štandardizovaných kritérií na vypracovanie svetelno - technickej štúdie

zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy
zníženie emisných plynov CO2
skvalitnenie osvetľovacej sústavy
uvedenie do súladu s STN 13201
zníženie poruchovosti
zvýšenie pasívnej bezpečnosti občanov
ochrana majetku

 

Ďalej musí výzva obsahovať:

 

1. Technické zhodnotenie stavu osvetľovacej sústavy pred realizáciou projektu

Technické zhodnotenie stavu osvetľovacej sústavy pred realizáciou projektu obsahuje svetelnotechnické a prevádzkové parametre a špecifikáciu technického zariadenia sústavy verejného osvetlenia v textovej podobe s nasledujúcim obsahom a štruktúrou:

popis technického stavu sústavy s kvantifikáciou zariadení podľa jednotlivých vetiev

verejného osvetlenia napojených zo samostatných rozvádzačov a špecifikáciou

nasledovných údajov:

-        svietidlá: typy svietidiel, typy a príkon svetelných zdrojov, rok inštalácie svietidiel, identifikovať miesto inštalácie;

-        stožiare: druh, typ, výška, rok inštalácie, identifikovať miesto inštalacie, napr. súradnicami GPS;

-        rozvádzače: druh, typ, rok inštalácie, počet polí, hlavný istič (menovitá hodnota v A),

-        spôsob riadenia prevádzky prípadne regulácie úrovne osvetlenia, typ regulátorov osadených v rozvádzačoch, možnosť inštalácie regulačných prvkov pre zabezpečenie úspornejšej prevádzky do pôvodného rozvádzača, respektíve potrebu nového rozvádzača, identifikovať miesto inštalácie, napr. súradnicami GPS.

-        napájacie vedenia: druh, typ, dimenzia, dĺžka, sp§sob uloženia (káble, vzdušné vedenie)

b)      špecifikácia konkrétnych prevádzkových nedostatkov sústavy verejného osvetlenia

 

2. Technická špecifikácia návrhu osvetľovacej sústavy

Technická špecifikácia návrhu osvetľovacej sústavy bude obsahovať:

a)      názov komunikácie (ulice, námestia, križovatky);

b)      stanovenie požiadaviek na osvetlenie komunikácie podľa TNI CEN/TR 12201-1 a STN EN 13201-2

c)      pozícia svietidla vzhľadom na komunikáciu: výška umiestnenia svietidla, vyloženie, smerovanie a sklon svietidla vzhľadom na rovinu vozovky, typ stožiara, identifikovať miesto inštalácie v nákrese;

d)      energetické a svetelno-technické parametre svietidiel: účinnosť svietidla, izoluxové a izojasové diagramy svietidiel, krytie elektrickej a svetelno-technickej časti, typ predradníka, materiál telesa svietidla, činiteľ údržby a i.

 

3. Situačné nákresy pred realizáciou projektu a po realizácii projektu

Situačný nákres s opisom stavu pred realizáciou projektu a situačný nákres s opisom stavu po realizacii projektu s vyznačením svetelných bodov, ku ktorým budú uvedené prislúchajúce súradnice zistené prostredníctvom GPS navigácie priamo v teréne.
Každý svetelný bod a rozvádzač bude mať svoje označenie, ku ktorému sa dajú priradiť technické parametre.
Uvedené graficke riešenie osvetlenia každej komunikácie v primeranej mierke bude nielen v papierovej forme, ale i v elektronickej podobe vo formáte pdf.. V podkladoch budú graficky a popisom rozlíšené svetelné body podľa druhu a rozsahu rekonštrukcie.

 

4. Špecifikácia energetických, environmentálnych a nákladových údajov vyplývajúcich z realizácie projektu

-        spracovaný výpočet úspor elektriny na základe znalosti pôvodnej štruktúry sústavy VO (vyplýva zo spracovania energetikcého auditu) so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity rekonštruovaných časti osvetlenia pri štandardnom ročnom čase svietenia verejného osvetlenia 3 900 hodín.

-        Úspora na jeden svetelný bod [kWh/rok] so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity

-        Úspora sústavy VO [kWh/rok] so zohľadnením úspor dosiahnutých reguláciou intenzity

-        Zníženie množstva CO2 [ton/r]


II.  Forma výstupu:

 

Výsledky budú dodané v elektronickej podobe vo výstupnom formáte podľa pripravovanej výzvy Ministerstva Hospodárstva

 

Podklady poskytnuté obcou: Energetický audit verejného osvetlenia vrátane navrhnutého rozsahu LED modernizácie/rekonštrukcie verejného osvetlenia

 

Doba vyhotovenia: uchádzač uvedie predpokladanú lehotu na zhotovenie štúdie v plnom rozsahu.

 

Cena: uchádzač uvedie cenu za zhotovenie štúdie v plnom rozsahu

 

Požadované referencie a údaje o uchádzačovi:

A.Doklad o oprávnení podnikať v predmete obstarávania – výpisom z obchodného registra

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 2 400,- €

 

4.  Lehota na predkladanie ponúk: do 25.06.2015

 

5.  Miesto predkladania ponúk: Elektronicky na e-mailovú adresu : technik@modrykamen.sk

 

6.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena

                         

7.  Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie č. 1,     do 31. 07. 2015,  12,00 hod.

 

8.  Obsah ponuky:

a)  cenová ponuka

b)  návrh zmluvy o dielo

 

9.  Jazyk ponuky: slovenský

 

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: zmluva o dielo

 

11. Obchodné podmienky: uvedené v návrhu zmluvy

 

12. Doplňujúce doklady a informácie: nepožadované

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená  do 31.12.2015

 

V Modrom Kameni, dňa  16. 06. 2015

 

 

                                                                                                          Ing. Aladár Bariak

                                                                                                             primátor mesta


 

Obnova Modrokamenskej kalvárie a priľahlého areálu pre využitie v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TS - Kalvária.pdf (144.4 kB) TS - Kalvária.pdf (144.4 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Obchodné meno: Mesto Modrý Kameň

Sídlo: Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň

IČO: 00319457

DIČ: 2021243191

Telefón/fax: 047/4870283, 047/4870288

Štatutárny    zástupca: Ing. Aladár Bariak - primátor

E-mail: primator@modrykamen.sk

 

ako vyhlasovateľ, v  zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na uzatvorenie Zmluvy  o budúcej Kúpnej zmluve na odkúpenie rodinných nájomných domov v radovej zástavbe a bytového domu.

 

 1. Predmet kúpy - 10-12 rodinných domov v radovej zástavbe
                          -  bytového domu so 14 b.j.                           

na účely nájomného  bývania vrátane technickej infraštruktúry a pozemku.

                                     

 1. Opis predmetu zákazky:

Mesto Modrý Kameň má záujem o odkúpenie 10-12 rodinných domov v radovej zástavbe a bytového domu so 14 b. j. pre účely nájomného bývania v katastrálnom území mesta a v zhode s územným plánom mesta.

Rodinné nájomné domy a byty musia spĺňať podmienky nájomného bývania v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. K rodinným nájomným domom a bytovému domu bude odkúpená aj technická infraštruktúra, ktorá podmieňuje užívanie rodinných nájomných domov a bytov v bytovom dome ako i  prislúchajúce pozemky.

 1. Miesto plnenia: - katastrálne územie mesta Modrý Kameň
 2. Podmienky súťaže
 1. Verejnej obchodnej súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické   osoby.
 2. Návrh do  obchodnej verejnej súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno účastníka a označenie “ Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu rodinných domov v radovej zástavbe – NEOTVÁRAŤ.
 1. Parametre dôležité pri výberovom konani:
  1. 1.Záujemcovia o vybudovanie a predaj nájomných domkov a bytov v bytovom dome predložia návrhy vo forme projektov, z ktorých má mesto právo vybrať ten, ktorý bude pre mesto najvhodnejší na základe stanovených podmienok
  2. 2.Súčasťou predloženého projektu na vybudovanie nájomných domkov a bytov bude aj návrh riešenia infraštruktúry, predovšetkým zabezpečenie vybudovania inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie, verejného osvetlenia a riešenie parkoviska.
  3. 3.Mesto si vymedzuje právo vybudované nájomné domky a bytový dom ako i technickú infraštruktúru riadne odkúpiť v zmysle oprávnení, ktoré jej umožňujú Štátny fond rozvoja bývania  a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tým, že mesto uzavrie s investorom Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej bude uvedená kúpna cena, ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa budúceho prevodu.
  4. 4.Príslušné vymedzené pozemky pre nájomné domky a bytový dom mesto Modrý Kameň odkúpi z vlastných zdrojov mesta.
  5. 5.Predkladateľ projektu – návrhu je povinný predložiť projekt s komlexným riešením počnúc vybudovaním objektu cez zabezpečenie komplexnej infraštruktúry až po vyhotovenie diela- predmetu kúpy.
  6. 6.Mesto si vyhradzuje právo neprijať ani jeden z návrhov - projektov, ktoré budú mestu predložené, ak bude preukázané, že ani jeden z týchto návrhov nezodpovedá predstavám, či už celkom alebo z časti, ktoré mesto vo vzťahu k tomuto projektu zadáva.
 2. Verejná obchodná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke mesta www.modrykamen.sk , na úradnej tabuli mesta Modrý Kameň a zverejnením v regionálnej tlači.

Doba zverejnenia od 12.12.2014 do 31.12.2014Záujemca spolu s prílohami predloží čestné vyhlásenie, že v čase podania ponuky  nemá žiadne záväzky voči mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote  splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku, veriteľa a stručné  odôvodnenie    záväzku.

 1. Písomný návrh je potrebné doručiť poštou, prípadne podať osobne do podateľne MsÚ počas úradných hodín na adresu:

Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň

 1. Lehota na podávanie ponúk: 2.1.2015 do 12:00 hod
 2. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 5.1.2015, pričom jediným kritériom hodnotenia je najnižšia cena celkom.

       Cena je členená nasledovne:

a) Cena za rodinné nájomné domky a bytový dom, (váha 50%) - 50 bodov

b) Cena za technickú infraštruktúru, (váha 20%)                        - 20 bodov

c) Cena za prislúchajúce pozemky (váha 30%)                            - 30 bodov

Vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční trojčlenná komisia menovaná štatutárnym zástupcom mesta

Víťaznou ponukou bude ponuka s najvyšším bodovým hodnotením (s najnižšou cenou)

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 5 dní od vyhodnotenia komisiou, s uvedením poradia úspešnosti a súčasne na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola zverejnená verejná obchodná súťaž, bude zverejnený úspešný uchádzač. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnoverejnej súťaži neuspeli, mesto oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.

 1. Predloženie návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve predloží úspešný uchádzač /záujemca/ do piatich dní od prevzatia oznámenia o úspešnosti jeho ponuky.

 

 


 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Mesto Modrý Kameň  zverejňuje výzvu na zaslanie cenovej ponuky na vyhotovenie:

 

1/ Veľkoplošnej reklamnej  tabule     - 1 ks

    Minimálny rozmer tabule 250 x 150 cm

    Životnosť /exteriér/ min.  2 roky.

    

2/ Trvalej vysvetľujúcej tabule          - 1 ks

    Minimálny rozmer tabule 20 x 30 cm

    Životnosť /exteriér/ min.  5 rokov

 

Tabule je potrebné vyhotoviť v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu OPŽP, aktuálnej verzii a jeho príloh.

 

Text bude upresnený mestom Modrý Kameň v náväznosti na realizáciu projektu „Kanalizácia a vodovod pre mesto Modrý Kameň“, kód výzvy OPŽP-PO1-13-1.

 

Logá a označenia sú k dispozícii na webovom sídle OPŽP – htp:/www.opzp.sk/implementacia—program/informovanost-a-publicita/loga/.

 

Návrhy vzorov tabúľ sú v prílohe č. 2 Manuálu – Návrhy vzorov vizualizácie tabúľ.

 

Termín doručenia cenovej ponuky : 25. 06. 2014 do 10,00 hod.

 

Spôsob zaslania cenovej ponuky:

 E-mailom na adresu:  technik@modrykamen.sk

alebo

Písomne poštou, alebo osobne s označením na obálke „Cenová ponuka neotvárať“ na adresu:

      Mesto Modrý Kameň

      Mariánske nám. č. 1

      992 01 Modrý Kameň

 

Bližšie informácie:

Jozef Knápek, technický pracovník MsÚ

E-mail: technik@modrykamen.sk

Č. tel. : 047/4870283,      mobil: 0911 870 283

 

 

 

                                                                                          Ing. Aladár Bariak

                                                                                              primátor mesta

 


 

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka