Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Výzvy na predkladanie ponúk

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 02/2019 na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie od 15 - do 20 bytových jednotiek

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 02/2019

Obchodné meno: Mesto Modrý Kameň

Sídlo: Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň

IČO: 00319457

DIČ: 2021243191

Telefón: 0903481220

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Bednárová - primátorka

E-mail: primatorka@modrykamen.sk

ako vyhlasovateľ, v  zmysle §281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  na uzatvorenie Zmluvy  o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie od 15 - do 25 bytových jednotiek.

 

Predmet kúpy: - od 15 - do 25 bytových jednotiek.

na účely nájomného bývania vrátane technickej infraštruktúry a pozemku.

 

Opis predmetu zákazky:

Mesto Modrý Kameň má záujem o odkúpenie od 15 - do 25 bytových jednotiek pre účely nájomného bývania v katastrálnom území Modrý Kameň a v zhode s územným plánom mesta.

Bytové domy, alebo rodinné domy v radovej zástavbe musia spĺňať podmienky nájomného bývania v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z. a zákona č. 277/2015 Z.z. a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 277/2015 Z.z. K bytovým domom bude odkúpená aj technická infraštruktúra, ktorá podmieňuje užívanie bytov v bytových domoch ako i  prislúchajúce pozemky.

Miesto plnenia: - katastrálne územie Modrý Kameň.

Podmienky súťaže

Verejnej obchodnej súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské a zahraničné právnické a fyzické osoby.

Návrh do obchodnej verejnej súťaže predkladá účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno účastníka a označenie ,,Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov – NEOTVÁRAŤ”.

 

Podmienky dôležité pri výberovom konaní:

Záujemcovia o vybudovanie a predaj nájomných bytov v bytových domoch ,alebo rodinných domoch v radovej zástavbe predložia návrhy vo forme projektov, z ktorých má mesto právo vybrať ten, ktorý bude pre mesto najvhodnejší na základe stanovených podmienok

Súčasťou predloženého projektu na vybudovanie nájomných bytov bude aj návrh riešenia infraštruktúry, predovšetkým zabezpečenie vybudovania inžinierskych sietí, prístupovej komunikácie, verejného osvetlenia a riešenie parkoviska.

Mesto si vymedzuje právo vybudované bytové domy, alebo rodinné domy v radovej zástavbe ako i technickú infraštruktúru riadne odkúpiť v zmysle oprávnení, ktoré umožňuje Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s tým, že mesto uzavrie s investorom Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej bude uvedená kúpna cena, ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa budúceho prevodu.

Príslušné vymedzené pozemky pre nájomné bytové domy, alebo rodinné domy v radovej zástavbe mesto Modrý Kameň odkúpi z vlastných zdrojov mesta.

Predkladateľ projektu – návrhu je povinný predložiť projekt s komplexným riešením počnúc vybudovaním objektu cez zabezpečenie komplexnej infraštruktúry až po vyhotovenie diela - predmetu kúpy.

Mesto si vyhradzuje právo neprijať ani jeden z návrhov - projektov, ktoré budú mestu predložené, ak bude preukázané, že ani jeden z týchto návrhov nezodpovedá predstavám, či už celkom alebo z časti, ktoré mesto vo vzťahu k tomuto projektu zadáva.

Verejná obchodná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke mesta www.modrykamen.sk, na úradnej tabuli mesta Modrý Kameň a zverejnením v regionálnej tlači.

Doba zverejnenia od 02.07.2019 do 03.10.2019

Záujemca spolu s prílohami predloží čestné vyhlásenie, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky voči mestu, štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti.

Písomný návrh je potrebné doručiť poštou, prípadne podať osobne do podateľne MsÚ počas úradných hodín na adresu:

Mesto Modrý Kameň, Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň

Lehota na podávanie ponúk: 02.10.2019 do 12:00 hod

Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky do 13.10.2019, pričom jediným kritériom hodnotenia je najnižšia cena celkom.

 

Cena je členená nasledovne:

a) Cena za rodinné nájomné domy a bytový dom, (váha 50%) - 50 bodov

b) Cena za technickú infraštruktúru, (váha 20%)                        - 20 bodov

c) Cena za prislúchajúce pozemky (váha 30%)                           - 30 bodov

Vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční päťčlenná komisia menovaná štatutárnym zástupcom mesta.

Úspešnou ponukou bude ponuka s najvyšším bodovým hodnotením (s najnižšou cenou).

Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 5 dní od vyhodnotenia komisiou, s uvedením poradia úspešnosti a súčasne na internetovej stránke vyhlasovateľa v sekcii, kde bola zverejnená verejná obchodná súťaž, bude zverejnený úspešný uchádzač. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodno verejnej súťaži neuspeli, mesto oznámi, že ich návrhy neboli úspešné.

Návrh Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve predloží úspešný uchádzač /záujemca/ do piatich dní od prevzatia oznámenia o úspešnosti jeho ponuky.

 

Ing. Mária Bednárová

primátorka mesta

Vyvesené:   dňa 02.07.2019

Zvesené:      dňa


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
21%

 
 
 
21%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka