Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Samospráva

Samospráva mesta Modrý Kameň

Mesto Modrý Kameň je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.
Zmeny územia mesta Modrý Kameň možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..


Mesto Modrý Kameň je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Mesto Modrý Kameň hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.


Základné ustanovenia

Orgánmi mesta Modrý Kameň sú: Mestské zastupiteľstvo mesta Modrý Kameň a primátor mesta Modrý Kameň na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb mesta orgány mestkého zastupiteľstva, ktorými sú napríklad komisie MsZ. Mestské zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.

 

Mestké zastupiteľstvo 

Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta Modrý Kameň zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Modrý Kameň na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo 9 poslancov. Kompetencie mestského zastupiteľstva sú stanovené Zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení.

 

Primátor mesta

Predstaviteľom mesta anajvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.) a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

 

Hlavný kontrolór mesta

Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva, primátora, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom, iného zamestnanca mesta a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.


Komisie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí mestské zastupiteľstvo z poslancov mestského zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. 

Mestský úrad Modrý Kameň

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Mestský úrad úrad je zložený zo zamestnancov mesta. Mestský úrad  vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta. Prácu mestského úradu vedie a organizuje primátor mesta.


Právomoci a kompetencie obce

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.


Majetok obce

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).
Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Modrý Kameň“.

Financovanie

Mesto financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Mesto môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh mesta aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Mesto môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.
Mestu môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

Rozpočet

Základom finančného hospodárenia mesta je rozpočet mestastavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom. Mestské astupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu mesta a schvaľuje záverečný účet mesta. Rozpočet mestae obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Pred schválením sa rozpočet mesta a záverečný účet mesta musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v meste, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia mesta (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).
Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Mestský úrad v Modrom Kameni.
Výsledky hospodárenia mesta , vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov mesta obsahuje záverečný účet mesta , ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
20%

 
 
 
20%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka