Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: pedagogický asistent - asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

pedagogický asistent - asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Lipové námestie 296/28, Modrý Kameň prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta - asistenta učiteľa 

s nástupom od 01.09.2019 na dobu určitú do 31. 12. 2019.

Požiadavky:

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy v študijnom programe zameranom na učiteľstvo pre prvý stupeň základnej školy v odbore špeciálna pedagogika, alebo v odbore predškolská a elementárna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti.

Požadované doklady:

  • Žiadosť
  • Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • Ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok vrátane zdravotnej spôsobilosti a bezúhonnosti
  • Písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov na základe nariadenia EP a rady EÚ č.679/ 2016  a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov za účelom vykonania

 

Termín doručenia požadovaných dokladov:

Osobne alebo poštou na adresu školy ZŠ s MŠ Modrý Kameň, Lipové námestie 296/28, 992 01 Modrý Kameň,

Kontakt:

tel. 0474870028, zs-msmodrykamen@mail.t-com.sk

Termín doručenia najneskôr do 23. augusta 2019

Kandidát zadnú stranu obálky označí textom:

"Výbreové konanie pedagogický asistent NEOTVÁRAŤ"

 

 Mgr. Renáta Melichová

Poverená vedením

ZŠ s MŠ Modrý Kmaeň

 

 

 


 

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň

Mestské zastupiteľstvo v Modrom Kameni v súlade s § 18a/ ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov v zmysle uznesenia č. 74/2019 Mestského  zastupiteľstva v Modrom Kameni zo dňa 25.06.2019

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň

 

Mestské zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce, náležitosti prihlášky a požiadavky:

  1. Voľba sa uskutoční dňa 20.08.2019. Výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň je v rozsahu 0,2 pracovného úväzku
  2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň v súlade § 18a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

        2.1. Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

        2.2. Bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)

        2.3. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

   3. Náležitosti a súčasti prihlášky :

       3.1. Osobné údaje kandidáta ( meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,

              kontaktný údaj – telefón, e-mail)

       3.2. Písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov na základe nariadenia

              EP a rady EÚ č.679/ 2016  a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

              za účelom vykonania voľby kontrolóra mesta Modrý Kameň.

       3.3. Písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou

       3.4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

       3.5. Úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie

              dokladov o doplňujúcich formách vzdelávania spôsobilosti,

      3.6. Štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a 

             funkčného zaradenia

      3.7. Popis vlastnej predstavy o kontrolnej činnosti max. jedna A 4

 

Termín doručenia prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň vrátane požadovaných dokladov osobne alebo poštou najneskôr do 2. augusta 2019 do 12:00 hod. na adresu: Mesto Modrý Kameň, Mariánske nám. 1, 992 01 Modrý Kameň. Kandidát zadnú stranu obálky označí textom

„Voľba hlavného kontrolóra – „NEOTVÁRAŤ“

Termín nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta Modrý Kameň je 26.08.2019, ktorý je súčasne dňom nástupu do práce.

 

Ing. Mária Bednárová,

primátorka mesta Modrý Kameň

 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
20%

 
 
 
20%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka