Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Verejné vyhlášky

Mesto Modrý Kameň
Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          Číslo spisu: 124/2016                                                               Modrý Kameň, 29.02.2016
Vybavuje: Ján Greguš

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N I E
o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
podľa § 36, ods. 4/ zák. č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení neskorších predpisov

 

 

 

Na návrh navrhovateľa:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Ulica Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina

v zastúpení

ProEl – Slovakia, s.r.o.

Ambra Pietra 10645/17

036 01 Martin

 

bolo na Meste Modrý Kameň, ako príslušnom stavebnom úrade v zmysle § 117, ods. 1/ zák.                    č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, dňa 18.02.2016 začaté územné konanie o umiestnení stavby:

 

„9349 – Modrý Kameň – Ul. Drienovská – zahustenie TS“
/PS-01 – Montáž kioskovej TS, SO-01 – Montáž VN vzdušný kábel,

SO-02 – Montáž NN vzdušný kábel, SO-04 – Demontáž NN vzdušné vedenie/

 

Jedná sa o líniovú stavbu umiestnenú v katastrálnom území Modrý Kameň na pozemkoch C-KN parc. č. 2495/1, 1439/1, 1409, 1411, 1407/1, 1412, 1413, 1416, 1421/1, 1430/1, 1425, 1424, 1380, 1394, 1430/2, 1383, 1382, 1385, 1387, 1353, 1366, 1367/1, 1367/1, 1441, 1369/1, 1369/2, 1378.

 

     Mesto Modrý Kameň v  zastúpení primátorom mesta Ing. Aladárom Bariakom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods. 1/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zák. SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

N A R I A Ď U J E


    na prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním
 

na deň  04.04.2016 /pondelok/  o 930  hod.
 

so stretnutím na mestskom úrade v Modrom Kameni.

 

 

     Účastníci konania  môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť  na tunajšom úrade  a  svoje námietky a  pripomienky   uplatniť   najneskôr   pri   ústnom  konaní,   pretože   na   neskôr   podané  námietky   sa neprihliadne.
     Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                             Ing. Aladár Bariak
                                                                                                             primátor mesta             

 

 

 

 

 

 

 

Toto  oznámenie  má  povahu  verejnej  vyhlášky  podľa  § 36, ods. 4/  stavebného zákona   a   musí  byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                              Zvesené dňa:
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                            Pečiatka a podpis
                                                                                                              zástupcu obce
 

 


 


 

Mesto Modrý Kameň
Mariánske námestie 1, 992 01 Modrý Kameň

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––           Číslo spisu: 146/2016                                                               Modrý Kameň, 29.02.2016
Vybavuje: Ján Greguš
 

 

 

 

 

 

Oznámenie
o začatí stavebného konania

podľa § 61, ods. 4, zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
verejnou vyhláškou

 

 

 

Na žiadosť stavebníka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Ul. Pri Rajčianke 2927/8

010 47 Žilina
v zastúpení

PEV, s.r.o., Ing. Juraj Pipich

Revolučná č. 3288/3
010 01 Žilina

 

bolo na Meste Modrý Kameň, ako príslušnom stavebnom úrade, dňa 29.02.2016 začaté  stavebné konanie o povolení stavby „8000 – Modrý Kameň – Majer: zahusťovacia TS pre 37 RD – SO-01 – VN 22 kV zemná káblová VN prípojka celoplastovým káblom typu 3x(22-AXEKVC(AR)E 1x240 mm2), SO-01.05 – Tri nové vývody z trafostanice MKP 800 zemným káblom typu 1-AYKY-J 3x240+120 mm2 ukončené v nových pilierových skriniach typu PRIS a káblom 1-AYKY-J 3x120+70 mm2 ukončeným v skrini typu VRIS na existujúcom podpernom bode NN vzdušného vedenia, PS-01 – Kiosková trafostanica typu MKP 800, 22/0,4 kV“ .

 

Jedná sa o líniovú stavbu umiestnenú v katastrálnom území Modrý Kameň na pozemkoch C-KN parc. č. 1484, 2208/3, 2208/2, 1225/92, 1225/81, 1225/25/1, 3070, 3059/5, 3103/8 .

 

O jej umiestnení rozhodlo Mesto Modrý Kameň rozhodnutím o umiestnení stavby pod číslom 256/2014  zo dňa 03.12.2014.

 

     Mesto Modrý Kameň v zastúpení primátorom mesta Ing. Aladárom Bariakom, ako príslušný stavebný úrad  podľa § 117, ods. 1/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v znení neskorších predpisov a podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov,  oznamuje začatie  stavebného konania, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery  staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61, ods. 2/ stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

                                                                       

     Zároveň upozorňuje všetkých účastníkov konania, že môžu svoje námietky uplatniť najneskôr           do siedmich pracovných dní    odo dňa doručenia (deň doručenia je 15 deň od vyvesenia vyhlášky) tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

 

     Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. 

     Do podkladov  pre vydanie rozhodnutia  je možné nahliadnuť  na  Mestskom úrade v Modrom Kameni /spoločná úradovňa/.    

     Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca plnú moc.
 

       

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                    Ing. Aladár Bariak
                                                                                                     primátor mesta                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.
 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                              Zvesené dňa:
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Pečiatka a podpis
                                                                                                              zástupcu obce
 

   

 

 


 


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
20%

 
 
 
20%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka