Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Modrý KameňHľadať
 
 

Oznamy

Aktuálne oznamy

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami nechajte to na odborníka - komináraVytlačiť
 

Vážení občania,

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo

spotrebiče na kvapalné palivá

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to

nezvládnete sami nechajte to na odborníka - kominára

Plagát - komín KR 2019.jpg


 
 

MESIACA ÚCTY K STARŠÍMVytlačiť
 

 

Stašák plagát.jpeg


 
 

Gaštanové slávnosti 2019 - vyhodnotenie súťažíVytlačiť
 

Súťaž o najlepší gaštanový zákusok

            1. Mitterová Ľubica, Želovce – Medový gaštanový krémeš

            2. Feketeová Zuzana, Modrý Kameň – Gaštanová roláda (pečená)

            3. Kizúrová Margita, Modrý Kameň  – Gaštanová roláda (nepečená)

 

Súťaž o najkrajší gaštanový zákusok

         Jana Hudecová, Levice – Gaštanový cipcakes

 

Súťaž v odhade počtu gaštanov v nádobe

V nádobe bolo 293 gaštanov

           1. najbližší  odhad  299 ks                             Eva Peničková + 6

           2. najbližší odhad  300 ks                              Eva Štefancová V. Krtíš            

 

           

 

 


 
 

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY.Vytlačiť
 

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre MALÉ PROJEKTY.

Táto výzva bola schválená SK-NIC, a.s. a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dňa 30.9.2019.  

Podpora oblastí:

A. vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií, 

B. informačnej / kybernetickej bezpečnosti.  

 

Podporené budú: 

začínajúce projekty, 

projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách, 

projekty zvyšujúce informačnú resp. kybernetickú bezpečnosť, t.j. bezpečnosť v spojení s elektronickým prostredím.  

Oprávnený žiadateľ:

  •   fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu; 
  •   podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých: 
  1.                 celková suma ich majetku nepresahuje 350 000,- EUR 
  2.                 ich čistý obrat nepresahuje 700 000,- EUR ročne 
  3.                 priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku nepresiahne desať, 

 

  • ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom       dosahovania zisku, t.j. najmä:  

           - nadácie, 

           - neinvestičné fondy, 

           - občianske združenia, 

           - neziskové združenia zriadené za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb,

           - organizácie s medzinárodným prvkom, 

           - štátne orgány (ministerstvá, úrady a podobne), 

           - územná samospráva (vyššie územné celky, mestá, obce a podobne), 

           - rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy, 

           - školy (materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, vysoké školy, konzervatóriá, školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, základné umelecké školy, jazykové školy a podobne), 

           - nemocnice, 

           - záujmové združenia právnických osôb, 

           - registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou                             subjektivitou, 

           - účelové zariadenia cirkvi,

           - Slovenský červený kríž a podobne.   

 

Finančné zabezpečenie: Fond SK-NIC

Objem finančných prostriedkov pre výzvu: 100 000 €

Minimálna výška na jednu žiadosť: 2 500 €

Maximálna výška na jednu žiadosť: 10 000 €

Spolufinancovanie: nie je nutné

 

Termín na podanie úplnej žiadosti: do 31.10.2019

 

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. 

Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom konta zriadeného na www.darca.sk, v časti prílohy.  

Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár žiadosti spolu so všetkými prílohami uvedenými v tejto výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.  

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle:   

https://www.nadaciapontis.sk/projekty/fond-sk-nic/vyzvy/

Alebo Vám ich poskytneme v centre podpory regionálneho rozvoja.   

Kontakt:

Ing. Daniela Hívešová, odborná referentka

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Veľký Krtíš, n.o.

Nám. A. H. Škultétyho 1, 990 01  Veľký Krtíš

Kontakt: +421 915 589 995 (riaditeľka)

             +421 915 244 275 (odb. referentka)

             +421 915 219 752 (odb. referentka2)

             +421 915 228 280 (asistentka)

             e-mail: cprrvk@gmail.com


 
 

Odstránenie zaburinenia pozemkovVytlačiť
 

Odstránenie zaburinenia pozemkov

Mestský úrad Modrý Kameň 

Upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,

3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí, 

4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku FO, alebo správneho deliktu PO, alebo FO podnikateľ, podľa § 25 a § 26 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33200€.

Oprávnený orgán na riešenie prípadných porušení zákona č. 220/2004 Z. z. je Okresný úrad Veľký Krtíš - Pozemkový a lesný odbor, adresa: Imre Madácha 2, 990 01, Veľký Krtíš


 
 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE KONTROLY A ZABRÁNENIA ŠÍRENIA AFRICKÉHO MORU OŠÍPANÝCHVytlačiť
 

IMG.jpg

mapa.jpg

Opatrenia pre OU 01.jpg

Opatrenia pre OU 02.jpg

Opatrenia pre OU 03.jpg

 


 
 

Poverenie pedagogického zamestnanca školy vedením školyVytlačiť
 

                                                                                             Vážená pani

                                                                                              Mgr. Renáta Melichová

                                                                                              Písecká 744/7

                                                                                              990 01 Veľký Krtíš

Naša značka: 2619/2019

                      470/2019/RS01

VEC:   Poverenie pedagogického zamestnanca školy vedením školy

            Dňom 13.08.2019 sa skončí  funkčné obdobie Ing Jany Mišurdovej ako riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Modrom Kameni v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1  pism. a)  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení (ďalej len „zákon“).

            V súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z., v zmysle ktorého, ak sa skončilo funkčné obdobie riaditeľa podľa § 3a, ods. 1 písm. a) zákona,  zriaďovateľ poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania nového riaditeľa podľa osobitného predpisu.

Zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Modrom Kameni – mesto Modrý Kameň, za ktorého vystupuje primátorka mesta Ing. Mária Bednárová, Vás týmto ako pedagogického zamestnanca školy

p o v e r u j e 

vedením Základnej školy s materskou školou v Modrom Kameni s účinnosťou

od 14. augusta 2019.

            Toto poverenie je vydané na dobu určitú a jeho platnosť končí vymenovaním nového riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Modrom Kameni podľa osobitného predpisu.

 

V Modrom Kameni, dňa 9.8.2019

 

                                                                                              Ing. Mária Bednárová

                                                                                      primátorka mesta Modrý Kameň,

                                                                                   zriaďovateľ ZŠ s MŠ v Modrom Kameni


 
 

Oznámenie termínu odpočtov vodomerov v našom mesteVytlačiť
 

logo veolia.jpgStredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.

Oznámenie termínu odpočtov vodomerov.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že  dňoch 5.8.2019 – 18.8.2019,  budú ich pracovníci realizovať odpočty  vodomerov v našom meste.

Žiadajú preto občanov o sprístupnenie vodomeru k odpočtu a to hlavne odstránenie kvetináčov alebo iných záhradných ozdôb z poklopov, odstránenie  veci zo šachty, ktoré v zime slúžili k zatepleniu šachty a vyčerpaním vody zo šachty - pokiaľ šachta je zaplavená. 

Zároveň informujú obyvateľov, že v zmysle ustanovenia §-u 17. odstavec 4. Zákona o verejných vodovodoch odčítači sú oprávnený vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie pozemky a do cudzích objektov za účelom zistenia stavu meradla a v zmysle §-u 26. odstavec 1. toho istého zákona odberatelia vody sú povinní odčítačovi umožniť vstup na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod a umožniť im vykonanie odpočtu vodomeru. 

Odberateľ má právo  požiadať odčítača o predloženie preukazu, ktorý ho oprávňuje na vstup na pozemok.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5  •  974 01  Banská Bystrica
Call centrum  tel.  0850 111 234  •  Spoj.  tel. +421 48 4327 111  •  fax   +421 48 4327 369  •  sekretariat@stvps.sk
Bankové spojenie Tatrabanka a.s.,  číslo účtu: 2624107235/1100, IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 644 030
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S

 
 

Odvolanie času zvŕšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

 

Odvolanie času zvŕšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni v súlade s § 4 psím. b) a s § 21 psím. a) v nadväznosti na § 21 psím. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 

ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Veľký Krtíš

od 1.8.2019, 10.00 hod.

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať' opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


 
 

Hospodárenie Mesta. Údaje o zadĺženosti mesta Modrý Kameň sú už inštitútom INEKO opravené, ukazovateľ zadĺženosti mesta je 22,5%Vytlačiť
 

Údaje o zadĺženosti mesta Modrý Kameň sú už inštitútom INEKO opravené, ukazovateľ zadĺženosti mesta je 22,5%

                                                                                            Ing. Mária Bednárova

                                                                                                     Primátorka

Viď stránka:

http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1547


 
 

Separovanie - Nápojové kartónyVytlačiť
 

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.

Prvým spôsobom je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť pri výrobe paliet.

Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na malé fragmenty v drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenému polyetylénu prichádza k spojeniu vlákien s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.

Nápojový kartón má teda po recyklácii široké využitie:

stavebná izolácia, palety, noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletný papier, kuchynské utierky. 

 

Nápojové kartóny je potrebné pred ich vyhodením vypláchnuť a zmenšiť ich objem napr. zošliapnutím. Nestlačený odpad v zberných nádobách zaberá veľa miesta, čo zvyšuje frekvenciu vývozov kontajnerov a v konečnom dôsledku sa vyváža vzduch.

 

Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov.

Z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok.

Ďalšie ukážky recyklátov z nápojových kartónov:

Napojove kartony.jpg

Napojove kartony 1.jpg


 
 

Ocenenie Otvorená samosprávaVytlačiť
 

cena1.png

link na stránku:

https://platstarostu.sk/


 
 

FARSKÉ OZNAMYVytlačiť
 

34. 16. nedeľa v cezročnom období.jpg

Zmena je vyhradená podľa vývoja aktuálnej duchovno-pastoračnej situácie.

S prianím všetkého dobrého od Pána v modlitbách zostáva váš duchovný otec  Jozef


 
 

Pozvánka na Mestské zastupiteľstvoVytlačiť
 

Mestský úrad Modrý Kameň

pozýva občanov na 8. riadne zasadnutie

Mestského zastupiteľstva

ktoré sa bude konať dňa 25. júna 2019 v utorok o 17.00 hod. v Bielej sieni Mestského úradu

 

Mária Bednárová

primátorka mesta


 
 

Výzva Okresného úradu Veľký Krtíš - starostlivosť o poľnohospodársku pôduVytlačiť
 

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a Lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podl'a zákona č.220/2004 Z.z., o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len zákon). Na základe poznatkov zistených pri výkone štátnej na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy konštatuje, že každoročne pribúdajú plochy zaburinených pozemkov. Pretože v tomto období je otázka burín a ich odstraňovania opäť' aktuálna, dovoľujeme si Vás požiadať o zverejnenie výzvy vo veci starostlivosti o poľnohospodársku pôdu, spôsobom v mieste obvyklým, tohto znenia:

Okresný úrad Veľký Krtíš, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť' o poľnohospodársku pôdu tak, ako to ustanovuje § 3 zákona.

Každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

  1. vykonávať' agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
  2. predchádzať výskytu a šíreniu burín
  3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

 

Tunajší úrad vyzýva preto vlastníkov, užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky poľnohospodárske i nepoľnohospodárske v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky. Riadnym plnením týchto zákonom stanovených povinností, sa predíde konaniu vo veci ukladania pokút za priestupky a správne delikty.

Ing. Jaroslav Filip
vedúci odboru


 
 

Dobrovoľný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor obce Modrý Kameň - poďakovanie Vytlačiť
 

Dobrovoľný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor obce Modrý Kameň

                                                              Mestský úrad a mestské zastupiteľstvo

                                                              Modrý Kameň

                                                              Modrý Kameň, 21. 5. 2019

 

Vec:  p o ď a k o v a n i e

 

     V mene výboru DHZ a členov DHZO Modrý Kameň, sa Vám chcem poďakovať za prejavenú podporu „Hasičského dňa 2019“.  Poďakovanie patrí najmä zamestnancom mestského úradu pri príprave priestorov k podujatiu a v nemalej miere i poslancom mesta za prejavenú sponzorskú pomoc a za ich účasť na našej akcii.

     Dúfame, že sa opäť o rok stretneme.

 

                                                                             za výbor DHZ M.Kameň

                                                                                     Viera Vargová

                                                                                                    tajomníčka DHZ


 
 

Zápisnica z odovzdania Zbierky a poďakovanie rodiny BlahovejVytlačiť
 

Zápisnica z odovzdania Zbierky na pomoc rodine Blahovej

zo dňa 7. mája 2019

Komisia konštatuje, že na Zbierku na pomoc rodine Blahovej bolo zaslaných bezhotovostne 4.658,00 Eur, v hotovosti 756,00 Eur.

Celková suma zbierky je 5.414,00 Eur.

 

V hotovosti bolo dňa 7.5.2019 odovzdaných 756,00 Eur.


Bezhotovostne bolo poukázaných 3.850,00 Eur dňa 12.2.2019,

suma 808,00 Eur bola poukázaná 7.5.2019 zadaním prevodného príkazu.

 

Zúčastnený svojími podpismi potvrdzujú skutočnosti uvedené v tejto zápisnici.

 

Prítomní:

Jozef Blaho, príjemca zbierky                       ...........................................

Mgr. Zuzana Blahová, príjemca zbierky        ...........................................

 

Za komisiu financií a majetku mesta:

 

Ing. Miroslava Lavičková                             ............................................

Ing. Dušan Leitner                                       ............................................

__________________________________________________________________________

 

Finančný výťažok z dobrovoľnej zbierky určenej

na obnovu nášho požiarom zničeného rodinného domu

5.414 €

ĎAKUJEME všetkým Vám, ktorí ste nám aj takýmto spôsobom pomohli.

S úctou Jozef, Zuzana, Samko a Zuzka Blahovci.

 


 
 

Prejdite na e-kasu terazVytlačiť
 

Finančná správa

Tlačová správa

Prejdite na eKasu teraz!

BRATISLAVA, 26.04.2019: Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. V systéme eKasa je momentálne aktívnych približne 62 000 pokladníc zo 175 000 aktívnych registračných pokladníc. Aktuálne eviduje finančná správa približne 14 000 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient.

Aj naďalej platí výzva finančnej správy, aby si podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu „VRP“. Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať elektronicky na finančnú správu. Finančná správa eviduje zatiaľ (k 26.4.) 13 884 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice, z toho 10 362 pre pridelenie kódu eKasa klient - ORP a 3 522 pre pridelenie kódu eKasa klient - VRP.

Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Podnikatelia by mali spolupracovať len s certifikovanými dodávateľmi. Finančná správa odporúča, aby ich kontaktovali čo najskôr

Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Prejdite na e-kasu teraz.jpg


 
 

Chráňme lesyVytlačiť
 

chráňme lesy.jpg

Cháňme lesy.jpg


 
 

Harmonogram workshopov k podávaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vytlačiť
 

Harmonogram workshopov k podávaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

mas.jpg

Miesto Žladatelia z obcí Termĺn
 Bzovík Bzovik, Čekovce, Doiné Mladonice, Uňatin, Horný Badín, Dolný Badín, Selce, Čabradský Vrbovok, Drienovo, Jalšovík, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Trpín 24.4.2019 16:00
Modrý Kameň Modrý Kameň, Horné Plachtince, Stredné Plachtince, Dolné Plachtince, Pribelce 26.4.2019 16:00
Senohrad Senohrad, Horné Mladonice, Lackov, Litava, Cerovo, Sucháň, Dačov Lom 29.4.2019 16:00
Bzovik  dodatočný termín pre všetkých  3.5.2019 16:00

 

V Bzovĺku, dŕia 8.4.2019


Boris Sedmák predseda
 


 
 

Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebuVytlačiť
 

Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

           Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu.

           Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre domácu spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Na základe tohto rozhodnutia  musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra všetky chovy ošípaných bez rozdielu počtu.

          Nemožnosť vykonávať domáce zabíjačky fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami – toto obmedzenie platí pre chovateľov zvierat vo všeobecnosti, nielen pre druh ošípané. V usmerňovacom dokumente Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre ochranu zdravia spotrebiteľa z 21. decembra 2005 o zavedení určitých ustanovení Nariadenia (ES) č. 853/2004 o hygiene potravín živočíšneho pôvodu je domáca zabíjačka „zabíjanie na súkromnú domácu spotrebu“ definovaná ako činnosť, ktorú vykonáva fyzická osoba, nie podnikateľ, ktorá sa nemôže považovať za prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Mäso získané z takéhoto zabitia sa neuvedie na trh. 

          Vzhľadom k veľkému množstvu doposiaľ neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad cca 4500 chovov), v dôsledku vysokého finančného, časového a personálneho zaťaženia orgánov veterinárnej správy, ŠVPS SR pristupuje k zjednodušenému postupu pri registrácii týchto chovov nasledovným spôsobom:

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v CEHZ) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú 1 ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ

A) registrácia

- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.

- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 – miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

 Pri tejto registrácii RVPS nevykonáva fyzickú kontrolu na mieste, nepotvrdzuje tlačivo na registráciu, nevypisuje súradnice!

Takto zaregistrovaný chov nevstupuje do analýzy rizík v CEHZ na kontrolu identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat.

 Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu a z tohto dôvodu  pri registrácii chovu v CEHZ ani nebude vygenerovaný 5 – miestny kód chovu ošípaných (číslo, ktorým sa označujú zvieratá narodené v chove).

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

 B) ďalší nákup

- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2)

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu, ktoré bolo kupujúcemu pridelené z CEHZ (napr. D12345)

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

2. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)

2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) - časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS (ak ho už má z CEHZ pridelené).

Vzhľadom k tomu, že od 1.11.2018 bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou. CEHZ  nespracuje udalosť hlásenú kódom 63 – predaj neregistrovanému chovateľovi. Preto aj hlásenia zmien v počte ošípaných zaslané do CEHZ za mesiac december 2018, v ktorom bol uvedený kód 63 - predaj neregistrovanému chovateľovi CEHZ nespracovala a zaslala chovateľovi chybník.

S pozdravom          

                                                                                            Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

                                                                                                      ústredný riaditeľ


 
 

Žiadosti o nájomné bytyVytlačiť
 

erb_mk.jpgMesto Modrý Kameň oznamuje záujemcov o nájomné byty, že v priebehu roka 2019 budú dokončené domy v radovej zástavbe s 12 bytovými jednotkami.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť a doručiť na mesto  nižšie uvedenú žiadosť. 

Odovzdanie bytov do užívania nájomcom sa predpokladá v mesiacoch február/apríl 2019.

Bude k dispozícii 12 bytov v nasledovnom zložení:

3 x 1-izbový byt o výmere 30,55 m2

3 x 2-izbový byt o výmere 38,83 m2

2 x 3-izbový byt o výmere 64,83 m2

4 x 3-izbový byt o výmere 64,38 m2

radova zastavba.jpg

 

 

FORMULÁR ŽIADOSTI NA STIAHNUTIE


 
 

74. výročie oslobodenia nášho mestaVytlačiť
 

Vážení občania, 

Dňa 6. januára si pripomíname 74. výročie oslobodenia nášho mesta, lebo ani Modrému Kameňu sa útrapy  II. svetovej vojny nevyhli. Keďže pamätníci, ktorí by nám tieto historické okamihy vedeli sprítomniť naživo, už vymreli, pripomeňme si priebeh oslobodzovania mesta Modrý Kameň úryvkami z knihy nášho rodáka Jána Feketeho „Modrý Kameň“, vydanej v roku 1990:

         „ V posledný decembrový deň roku 1944 oslobodila Sovietska armáda Dolné, Stredné a Horné Plachtince, Malé a Veľké Zlievce a Veľké Straciny. V prvých januárových dňoch roku 1945 sa sovietski a rumunskí vojaci priblížili prakticky na dostrel. Nemci stačili zorganizovať ofenzívu a útok odrazili. Po oslobodení Veľkých Zlieviec a Malého a Veľkého Krtíša (5. januára 1945) sa nemecké postavenia v Modrom Kameni dostali do klieští Sovietske a rumunské vojská mohli útočiť na obec z juhu i zo západu.

          Prvý útok na postavenie Nemcov v obci podnikli sovietski vojaci po spojení dvoch bojových prúdov v podvečer 5. januára, kedy bola oslobodená osada Ravne. V noci sa Nemci v Modrom Kameni ešte udržali. Pomáhali im železobetónové bunkre medzi Selcami a Modrým Kameňom, vybudované v tridsiatych rokoch ako záštita proti maďarskej iredente. No po porade s partizánskymi spojkami (Vanin a Tuček, Modrokamenčania, ktorí poznali terén) sovietske velenie zmenilo taktiku a na Modrý Kameň sa začalo útočiť z dvoch strán. Hlavný bojový prúd potom smeroval cez Prše, Dolinu, Polianky a Rimáň na Krákorov vrch a odtiaľ s výrazným bojových pokrikom „Urá!“, ktorý sa rozliehal ďaleko do obce, do centra Modrého Kameňa.

            Druhý prúd, útočiaci z juhu, sa cez Babku a Pole dostal do Sklenej a Školskej ulice, odtiaľ do podhradia v Ďuričke a na Kalvársky vrch. Sústredenému útoku Nemci nestačili vzdorovať a jarkami Očenášky sa premiestnili na Srňajku a do Drienovky. Večer 6. januára 1945 bol Modrý Kameň oslobodený. Zaslúžili sa o to vojaci 53. armády II. ukrajinského frontu vedenej generálporučíkom Managerovom a vojaci rumunskej armády. Tá (I. rumunská armáda) bojovala v operačnej zostave 53. sovietskej armády. Jej veliteľom bol zborový generál V. Atanasiu.“

            Pri oslobodzovaní Modrého Kameňa zahynulo 68 sovietskych a 106 rumunských vojakov a o život prišlo aj 5 obyvateľov obce.

Každá vojna je krutá, či už je útočná alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, pohlavie, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský život bolí. Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní nášho mesta. Uctime si nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny tichou spomienkou a aj touto formou pripomínajme nastupujúcej generácii tieto smutné udalosti, aby sa v našej spoločnosti už nikdy neprebudil duch fašizmu a neopakovala sa história.

                                                                                  Ing. Mária Bednárová 
                                                                                      primátorka mesta 

m.kamen-oslobodenie.jpg20190107_120126.jpg


 
 

Komunálny odpad triedime aj počas sviatkovVytlačiť
 

ENVI-18670_Vianocne_plagaty_triedime.jpg


 
 

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej BystriciVytlačiť
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje vodičov že v toku 2018 bolo:

863 dopravných nehôd

13 usmrtených osôb

94 osôb ťažko zranených a 381 osôb ľahko zranených

Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára do 12. augusta 2018 len za Banskobystrický kraj. Alarmujúce čísla, za ktorými sa ukrývajú skutočné ľudské tragédie, ale aj nezodpovedné a riskantné správanie sa na cestách. Dennodenne vodiči motorových vozidiel porušujú pravidlá cestnej premávky, predovšetkým rýchlou a bezohľadnou jazdou, jazdou pod vplyvom alkoholu, riskantným predchádzaním a preceňovaním vlastných schopností a ohrozujú tak nielen seba ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.

K porušovaniu pravidiel cestnej premávky a tragickým dopravným nehodám dochádza aj napriek častým dopravno-bezpečnostným akciám, zvýšenému počtu policajných hliadok na cestách, preto aj touto cestou:

apelujeme na vodičov motorových vozidiel

Dodržiavajte maximálnu povolenú rýchlosť a prispôsobte jazdu svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky!

Nikdy pred jazdou alebo počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje, ani iné návykové látky!

Neriskujte zbytočne pri predchádzaní!

Používajte bezpečnostné pásy! Za volantom netelefonujte!

Nepreceňujte svoje schopnosti, zvlášť ak Vám chýba dostatočná prax!

Predvídajte! Zvlášť ak sa na ceste pohybujú chodci a cyklisti.

 


 
 

Verejná kanalizácia - povinnosť pripojiť saVytlačiť
 

 

erb_mk.jpgMesto Modrý Kameň upozorňuje obyvateľov a podnikateľské subjekty na splnenie povinnosti ustanovenej zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 23 ods.2:

„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“

Zároveň vyzývame obyvateľov a podnikateľské subjekty, ktoré ešte nie sú pripojené na verejnú kanalizáciu, aby tak urobili najneskôr do 30. apríla 2018. Po uvedenom termíne bude splnenie tejto povinnosti skontrolované a v prípade nepripojenia bude postupovať v zmysle zákona.

 

 

 

                                                                          


 
 

Civilná ochrana - metodické usmerneniaVytlačiť
 

nalepkamedzinarodnyznakcivilnejochrany.jpgOkresný úrad Veľký Krtíš, Odbor krízového riadenia zasiela postupy - odporúčania pre občanov ako postupovať v rôznych prípadoch ohrozenia. 


 
 

ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOVVytlačiť
 

201206050954210.recycle.jpgMesto Modrý Kameň, oznamuje obyvateľom, že zber použitých jedlých olejov realizuje pri vývoze separovaného odpadu. Jedinou podmienkou je, aby boli v plastových fľašiach.

Koncový spracovateľ prijíma len tekuté oleje a tuky, stuhnutú masť apod. prosím nevykladať!!!. To znamená pri vývoze triedeného odpadu stačí pri kuka nádobe alebo vreci s vyseparovaným odpadom priložiť aj oleje vo fľašiach.


 
 

Vývoz odpadových vôd zo žúmpVytlačiť
 

images.jpgOznamujeme obyvateľom mesta Modrý Kameň, že vývoz a likvidáciu žúmp z dôvodu nefunkčnosti fekálneho vozidla nevieme zabezpečiť vlastnými zamestnancami.

Vývoz žumpy do vyriešenia havarijného stavu pre občanov zabezpečí Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum, Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš, kde si obyvatelia môžu na vlastné náklady objednať vývoz a likvidáciu splaškov.

 

Podrobné informácie získate na tel. číslach:

+421 484327594             Zákaznícke centrum  V. Krtíš

+421 91584260839         Zákaznícke centrum  V. Krtíš

+421 484327953             p. Ladislav Zatyko

 


 
 

Web stránka o gaštanochVytlačiť
 


i_1856301.jpgWebová stránka venovaná gaštanom - články, recepty, predaj plodov gaštana jedlého. Kliknite na banner alebo navštívte www.gastany.sk


 
 

Napájanie sa na verejnú kanalizáciu a vodovodVytlačiť
 

images.jpgKanalizačné a vodovodné prípojky sú v zmysle stavebného zákona drobné stavby.

Ohlásenie drobných stavieb na stavebnom úrade /Mestský úrad v Modrom Kameni/ vybavuje p. Ján Greguš.

Úradné dni sú v pondelok a v stredu od 8:00 do 15:30 hod.

Postup:     

1/    Vyplniť tlačivo k ohláseniu drobnej stavby

       Tlačivo je dostupné u p. Greguša, alebo na webovej stránke mesta.

2/    Dať si vypracovať jednoduchú projektovú dokumentáciu  oprávnenou osobou
       na prípojku.

       Mesto oslovilo projektantku Ing. Kláru Petényiovú, sídlo Veľký Krtíš, Banícka 10/16,

 č. tel. 0907 803 867. Predpokladaná cena je podľa vzájomnej dohody.

Jednoduchú projektovú dokumentáciu je možné si objednať aj u iných oprávnených osôb, napr. p. Peter Srník, č. t. 0905 272 980, ktorý zabezpečoval pri výstavbe stavebný dozor a má prístup k projektom stavby.

3/    Doložiť list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy nie staršie ako 3 mesiace, ktoré       
       vybavíte na Okresnom úrade, Katastrálny odbor vo Veľkom Krtíši /budova MsÚ V. Krtíš/,

        správny poplatok je vo výške 8 + 8 €.

4/  Uhradiť správny poplatok vo výške 10,- € na Mestskom úrade v Modrom Kameni za
     ohlásenie drobnej stavby.

5/   Na odvádzanie odpadových vôd a nový vodovod uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom   
      Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., závod Veľký Krtíš.

6/    Tlačivá k podaniu žiadosti - prihlášky o pripojenie na odvádzanie odpadových vôd a
       pokyny a informácie na ich vyplnenie sú k dispozícii na MsÚ v Modrom Kameni a 
       priamo na Zákazníckom centre StVPS a. s., v závode vo Veľkom Krtíši

POZOR !!!

Napojenie na kanalizáciu bude možné až po súhlase stavebného úradu k ohlásenej drobnej stavbe a po uzatvorení zmluvy so StVPS a.s.

Napojenie na kanalizáciu je nutné zrealizovať do 31.8.2016

V prípade akéhokoľvek dotazu informácie poskytne MsÚ Modrý Kameň, technický úsek, č. tel.     0911 870 283,    047/4870283


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Malo by byť v školách zakázané používanie mobilov?
 
 
20%

 
 
 
20%

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka